Kommunfullmäktiges revisorer

2019
10 januari Kallelse Protokoll
februari – Kallelse – Protokoll
mars – Kallelse – Protokoll
 april – Kallelse – Protokoll
 maj – Kallelse – Protokoll
 juni – Kallelse – Protokoll
augusti – Kallelse – Protokoll
 september – Kallelse – Protokoll
 oktober – Kallelse – Protokoll
 november – Kallelse – Protokoll
 december – Kallelse – Protokoll

Nedan finns protokoll från tidigare år.

Kommunens revisorer väljs av kommunfullmäktige. Majoriteten av revisorerna, bland dem ordföranden, nominerades av oppositionen och övriga, bland dem vice ordföranden, av majoriteten.
Vi svarar gärna på frågor och tar emot synpunkter.

Postadress: Heby kommun, Revisionen, 744 88 Heby.

Revisionens roll
Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som granskar den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionen är oberoende samt arbetar objektivt och förutsättningslöst.

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den kommunala självstyrelsen.

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen.

Revisorernas åligganden regleras av kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed.

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen (12 kap 1 §) är bland annat:

  • att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden
  • att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.

Revisionens arbetssätt
Vid genomförandet av revisionen görs en översiktlig granskning av alla verksamhetsområden samt fördjupad granskning av utvalda verksamheter i mer omfattande projekt . En väsentlighets- och riskbedömning ligger till grund för de planer för arbetet, som revisionen årligen tar fram.

Resultaten av granskningarna redovisas i revisionsrapporter. Den samlade bedömningen redovisas årligen i en revisionsberättelse, som skall ligga till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning.

Varje revisor är egen myndighet, vilket innebär att han/hon självständigt kan fatta beslut om att granska något, avge egna rapporter mm.

Beslut om hur revisionens ekonomiska resurser skall användas, om övergripande revisionsplaner och fördjupade granskningsprojekt mm fattas dock av revisorerna tillsammans som en nämnd.

Revisorerna sammanträder i regel en gång i månaden. Sammanträdena protokollförs.

 

Datum
10 januari Kallelse Protokoll
14 februari Kallelse Protokoll
14 mars Kallelse Protokoll
26 mars – gamla revisionen Kallelse Protokoll
12 april – gamla revisionen Kallelse Protokoll
17 april – gamla revisionen Kallelse Protokoll
23 maj Kallelse Protokoll
13 juni Kallelse Protokoll
22 augusti Kallelse Protokoll
19 september Kallelse Protokoll
15 oktober Kallelse Protokoll
21 oktober Kallelse Protokoll
21 november Kallelse Protokoll
12 december Kallelse Protokoll
Datum
18 januari Kallelse Protokoll
12 februari Kallelse Protokoll
27 mars Kallelse Protokoll
10 april Kallelse Protokoll
16 april Kallelse Protokoll
26 april Kallelse Protokoll
24 maj Kallelse Protokoll
14 juni Kallelse Protokoll
23 augusti Kallelse Protokoll
20 september Kallelse Protokoll
15 oktober – extra Kallelse Protokoll
23 oktober Kallelse Protokoll
29 oktober Kallelse Protokoll
22 november Kallelse Protokoll
12 december Kallelse Protokoll
Datum
 18 januari Kallelse Protokoll
 16 februari Kallelse Protokoll
 16 mars Kallelse Protokoll
 30 mars Kallelse Protokoll
 11 april Kallelse Protokoll
 20 april Kallelse Protokoll
 18 maj Kallelse Protokoll
 8 juni Kallelse Protokoll
 17 augusti Kallelse Protokoll
 14 september Kallelse Protokoll
 24 oktober Kallelse Protokoll
 30 oktober Ingen kallelse Protokoll
 23 november Inställt smtr
 29 november Kallelse Inget protokoll
 14 december Kallelse Protokoll
2016
22 januari Kallelse Protokoll
18 februari Kallelse Protokoll
14 mars Kallelse Protokoll
5 april Kallelse Protokoll
18 april Kallelse Protokoll
26 maj Kallelse Protokoll
16 juni Kallelse Protokoll
25 augusti Kallelse Protokoll
22 september Protokoll omedelbar justering
22 september Kallelse Protokoll
13 oktober Kallelse Protokoll
18 oktober Kallelse Protokoll
25 oktober Kallelse Protokoll
17 november Kallelse Protokoll
15 december Kallelse Protokoll

Relaterat

De förtroendevalda revisorerna skall biträdas av sakkunniga. Heby kommuns revisorer anlitar för detta Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, PwC
carin.hultgren@se.pwc.com
010-212 48 41

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>