Kommunfullmäktiges revisorer

Kommunens revisorer väljs av kommunfullmäktige. Majoriteten av revisorerna, bland dem ordföranden, nominerades av oppositionen och övriga, bland dem vice ordföranden, av majoriteten.
Vi svarar gärna på frågor och tar emot synpunkter.

Postadress: Heby kommun, Revisionen, 744 88 Heby.

Revisionens roll
Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som granskar den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionen är oberoende samt arbetar objektivt och förutsättningslöst.

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den kommunala självstyrelsen.

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen.

Revisorernas åligganden regleras av kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed.

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen (12 kap 1 §) är bland annat:

  • att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden
  • att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.

Revisionens arbetssätt
Vid genomförandet av revisionen görs en översiktlig granskning av alla verksamhetsområden samt fördjupad granskning av utvalda verksamheter i mer omfattande projekt . En väsentlighets- och riskbedömning ligger till grund för de planer för arbetet, som revisionen årligen tar fram.

Resultaten av granskningarna redovisas i revisionsrapporter. Den samlade bedömningen redovisas årligen i en revisionsberättelse, som skall ligga till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning.

Varje revisor är egen myndighet, vilket innebär att han/hon självständigt kan fatta beslut om att granska något, avge egna rapporter mm.

Beslut om hur revisionens ekonomiska resurser skall användas, om övergripande revisionsplaner och fördjupade granskningsprojekt mm fattas dock av revisorerna tillsammans som en nämnd.

Revisorerna sammanträder i regel en gång i månaden. Sammanträdena protokollförs.