Kommunstyrelsen

2019
22 januari Kallelse – Protokoll
februari – Kallelse – Protokoll
 mars – Kallelse – Protokoll
 april – Kallelse – Protokoll
 maj – Kallelse – Protokoll
 juni – Kallelse – Protokoll
augusti – Kallelse – Protokoll
 september – Kallelse – Protokoll
 oktober – Kallelse – Protokoll
 november – Kallelse – Protokoll
 december – Kallelse – Protokoll

Nedan ser du tidigare års protokoll.

Lednings- och kontrollfunktionen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. I kommunens styrfunktion ingår även att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt att övervaka att dessa mål och efterlevs.

Den har också insyn i övriga nämnders och beredningars verksamhet samt behandlar alla ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Personal

Under kommunstyrelsen lyder kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen.
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett verksamhetsutskott med fem förtroendevalda. Verksamhetsutskottet är tillika personalutskott.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter
Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt följande:

  • Ansvarar för Heby kommuns räddningstjänst, uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och annan författning.
  • Ansvarar för kommunens anslagstavla.
  • Är arkivmyndighet för Heby kommun. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.
  • Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamhet och som bedrivs under kommunstyrelsen.

Produktion av tjänster

Kommunstyrelsen ska tillhandahålla kommunal produktion av tjänster i den omfattning som efterfrågas. Kommunstyrelsen ansvarar därvid för produktionen av tjänster inom samtliga nämnders ansvarsområden.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen är även kommunens krisledningsnämnd.

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad.

Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium; Marie Wilén (C) ordförande och kommunalråd, Carina Schön (S) förste vice ordförande och personalutskottets ordförande och Ewa Westling Olzon (M) andre vice ordförande och oppositionsråd.

 

Datum    
 23 januari Kallelse Protokoll
 21 februari Kallelse Protokoll
 20 mars Kallelse Protokoll
 11 april Kallelse Protokoll
 16 maj Kallelse Protokoll
 7 juni Kallelse Omedelbar justering  Protokoll
 22 augusti Kallelse Protokoll
 26 september Kallelse Protokoll
 24 oktober Kallelse Protokoll
 14 november Kallelse Protokoll
 5 december Kallelse Protokoll
     
     
     
Datum      
22 januari Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll
  Kallelse Handlingar Protokoll

 

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>