Bygg- och miljönämnden

2019
januari – Kallelse – Protokoll
februari – Kallelse – Protokoll
 mars – Kallelse – Protokoll
 april – Kallelse – Protokoll
 maj – Kallelse – Protokoll
 juni – Kallelse – Protokoll
augusti – Kallelse – Protokoll
 september – Kallelse – Protokoll
 oktober – Kallelse – Protokoll
 november – Kallelse – Protokoll
 december – Kallelse – Protokoll

Nedan ser du tidigare års protikoll.

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsen­det, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänsten, vissa trafikfrågor  samt bostads­­­anpassningsbidrag som regleras i följande lagrum:

 • Vad som anges i plan- och bygglagen beträffande bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, byggsamråd, kontrollplan, slutbevis, rätt att godkänna kvalitetsansvarig och förbud att fortsätta byggnadsarbeten.
 • Åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem.
 • ­Förhandsbesked och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • ­Ärenden som åligger den kommunala nämnden inom plan- och bygglagsområdet enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
 • ­Beslut enligt förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar.
 • Beslut enligt byggförordningen.
 • ­Skyddsrumsbesked, beslut om kontroll och slutbevis samt underhållsbesiktning av skyddsrum enligt lagen om skyddsrum (SFS 2006.545).
 • ­Tillstånd till skylt enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • ­Beslut om samråd om program för enkelt planförfarande, detaljplan, samråd och utställning av enkel plan samt detaljplan.
 • ­Påföljder och ingripande vid olovligt byggande enligt 10 kap. plan- och bygglagen.

Ledamöter och ersättare
Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister.

Lantmäteriområdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för den lantmäteriskyldighet som åligger kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsområdet
Bygg- och miljönämnden ska svara för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de angränsande områden som enligt gällande lagar och författningar åligger sådan nämnd. Däri ingår bland annat kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.

Nämnden är ansvarig för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt föreskrifter meddelande med stöd av dessa lagar.

Nämnden är behörig myndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet.

Alkoholområdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för att avge yttrande enligt alkohollagen till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden.

Räddningstjänstområdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för

 • ­ärenden enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och avseende brandsyn, tillstånd, föreläggande, viten samt ärenden enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillstånd, tillsyn, föreläggande och viten.
 • dispens från sotning och kontroll i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus.
 • klassificering av särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar.

Bostadsområdet
Bygg- och miljönämnden ska

 • ­besluta i ärenden avseende förmedlingen av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.
 • handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare.

Bygg- och miljönämnden ska i övrigt handha myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde.

Bygg- och miljönämndens presidium

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.

Datum
6 februari Kallelse Protokoll
20 mars Kallelse Protokoll
17 april Kallelse Protokoll
29 maj Kallelse Protokoll
26 juni Kallelse Protokoll
28 augusti Kallelse Protokoll
9 oktober Kallelse Protokoll, omedelbart justerade paragrafer

Protokoll

20 november Kallelse Protokoll
11 december Kallelse Protokoll
Datum
14 februari Kallelse Protokoll
21 mars Kallelse Protokoll
25 april Kallelse Protokoll
23 maj Kallelse Protokoll
27 juni Kallelse Protokoll
29 augusti Kallelse Protokoll
10 oktober Kallelse Protokoll
14 november Mötet inställt
12 december Kallelse Protokoll
Datum
9 februari Kallelse Protokoll
15 mars Kallelse Protokoll
12 april Kallelse Protokoll
10 maj Kallelse Protokoll
7 juni Kallelse Protokoll
28 juni Kallelse Protokoll
30 augusti Kallelse Protokoll
11 oktober Kallelse Protokoll
15 november Kallelse Protokoll
Protokoll
13 december Kallelse Protokoll
Datum
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll

 

Relaterat

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>