Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsen­det, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänsten, vissa trafikfrågor  samt bostads­­­anpassningsbidrag som regleras i följande lagrum:

 • Vad som anges i plan- och bygglagen beträffande bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, byggsamråd, kontrollplan, slutbevis, rätt att godkänna kvalitetsansvarig och förbud att fortsätta byggnadsarbeten.
 • Åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem.
 • ­Förhandsbesked och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • ­Ärenden som åligger den kommunala nämnden inom plan- och bygglagsområdet enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
 • ­Beslut enligt förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar.
 • Beslut enligt byggförordningen.
 • ­Skyddsrumsbesked, beslut om kontroll och slutbevis samt underhållsbesiktning av skyddsrum enligt lagen om skyddsrum (SFS 2006.545).
 • ­Tillstånd till skylt enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • ­Beslut om samråd om program för enkelt planförfarande, detaljplan, samråd och utställning av enkel plan samt detaljplan.
 • ­Påföljder och ingripande vid olovligt byggande enligt 10 kap. plan- och bygglagen.

Lantmäteriområdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för den lantmäteriskyldighet som åligger kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsområdet
Bygg- och miljönämnden ska svara för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de angränsande områden som enligt gällande lagar och författningar åligger sådan nämnd. Däri ingår bland annat kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.

Nämnden är ansvarig för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt föreskrifter meddelande med stöd av dessa lagar.

Nämnden är behörig myndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet.

Alkoholområdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för att avge yttrande enligt alkohollagen till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden.

Räddningstjänstområdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för

 • ­ärenden enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och avseende brandsyn, tillstånd, föreläggande, viten samt ärenden enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillstånd, tillsyn, föreläggande och viten.
 • dispens från sotning och kontroll i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus.
 • klassificering av särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar.

Bostadsområdet
Bygg- och miljönämnden ska

 • ­besluta i ärenden avseende förmedlingen av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.
 • handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare.

Bygg- och miljönämnden ska i övrigt handha myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde.

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.