Personalutskottet

Personalutskottet är ett beredningsutskott till kommunstyrelsen. Det betyder att personalutskottet bereder personalärenden och de har särskilda uppdrag rörande personalärenden på delegation ifrån kommunstyrelsen. Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer för samma tid som de invalts i styrelsen.

Personalutskottets arbete innefattar bland annat följande frågor:

  •  ansvara för övriga övergripande policyer och planer i personalpolitiska frågor.
  •  med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
  • förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11- 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden.
  •  avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
  •  andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet med personal- och
    arbetsmiljöansvar.