Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, utbyggnad, förvaltning samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser.

Nämnden ansvarar även för avfallshanteringen samt vatten och avlopp i kommunen. Gaturenhållning och renhållning i övrigt utomhus är också nämndens ansvarsområde.

Nämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och vattenområdet med undantag av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden.

Vidare beslutar nämnden om bidrag till enskild väghållning och att fastställa namn på gator, parker, institutioner m.m.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Elin Ångman (MP) andre vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Daniel Steinmo (MP) andre vice ordförande.