Sociala utskottet

Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett socialutskott för handläggning av ärenden som rör myndighetsutövningen inom området. Sociala utskottets verksamhet och befogenheter regleras i vård- och omsorgsnämndens reglemente. Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som nämnden väljer för samma tid som de invalts i nämnden. Vård- och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. De ärenden som ska avgöras av vård- och omsorgsnämnden i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs.