Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet enligt skollagen (2010:800) 2 kap 2 §. Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Utbildningsnämndens ansvarar för förskoleklass, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Det är även nämnden som ansvarar för svenskundervisning för invandrare samt uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20-åringar.

Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och uppdragsutbildning.

I sin verksamhet ska nämnden
– Bedöma behovet av respektive verksamhet
-Verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars, elevers och studerandes önskemål.

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.