Pågående arbete, fördjupad översiktsplan Morgongåva tätort

Kommunerna kan ändra delar av översiktsplanen utan att ta fram en helt ny översiktsplan antingen genom att fördjupa delar av den över särskilda geografiska områden, eller genom tematiska tillägg om specifika allmänna intressen. Det finns sen tidigare en fördjupning av översiktsplanen över Morgongåva tätort från år 2010. Mycket har förändrats sedan dess, och Heby kommun arbetar nu för att uppdatera denna fördjupning och ersätta den med en ny.

Det huvudsakliga syftet med denna fördjupning är att möjliggöra bostadsbebyggelse och verksamhetsutveckling. Detta behöver ske i ett sammanhang där Morgongåvas strategiska läge och expansion är av stor vikt för hela Heby kommuns utveckling, på kort såväl som längre sikt. Detta viktas genom planförslaget med hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling, natur- och kulturvärden samt att främja en trygg och levande miljö.

När översiktsplan eller förändringar av översiktsplan genomförs så görs detta enligt en lagstyrd process som regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med processen är att samla in information och ge möjlighet till att lämna önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

I tidigare delarna av samrådet med allmänheten och andra aktörer så har ett omfattande dialogarbete genomförts genom enkätundersökningar, sociala medier kampanjer, digitala träffar, digitala workshops med Morgongåvas föreningsliv och företag samt även innan covid-19 fysiska träffar i Morgongåva. Detta utgör viktigt planeringsunderlag i planförslaget och behandlas även i förslaget till miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Regionen, länsstyrelsen och trafikverket har också involverats i samrådsarbetet.

Samrådshandlingen bör ses som en sammanfattning på alla hittills inhämtade synpunkter, politisk viljeriktning samt med hänsyn till lagkrav och allmänna intressen.

Allmänheten och andra väsentligt berörda enskilda och föreningar ges nu återigen möjlighet till att lämna synpunkter på det sammanställda planförslaget med hänsyn till covid-19 restriktioner.
När samrådet avslutas följs detta av en samrådsredogörelse och vid behov omarbetning av planen enligt inkomna synpunkter och ytterligare planeringsunderlag.                     

Möjlighet till att lämna skriftliga synpunkter på samrådsförslaget finns från och med 2021-05-07 – 2021 – 2021-07-02.

Om någon aktör behöver ytterligare veckor för yttrandet, vänligen kontakta Heby kommun om det via adressen nedan:

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Ange ämnesrad: Yttrande FÖP Morgongåva samrådsförslag.

Relaterat