Pågående arbete, fördjupad översiktsplan Morgongåva tätort

Kommunerna kan ändra delar av översiktsplanen utan att ta fram en helt ny översiktsplan antingen genom att fördjupa delar av den över särskilda geografiska områden, eller genom tematiska tillägg om specifika allmänna intressen. Det finns sen tidigare en fördjupning av översiktsplanen över Morgongåva tätort från år 2010. Mycket har förändrats sedan dess, och Heby kommun arbetar nu för att uppdatera denna fördjupning och ersätta den med en ny.

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att tydliggöra kommunens syn på bostadsbebyggelse och verksamhetsutveckling. Detta behöver ske i ett sammanhang där Morgongåvas strategiska läge och expansion är av stor vikt för hela Heby kommuns utveckling, på kort såväl som längre sikt. Detta viktas genom planförslaget med hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling, natur- och kulturvärden samt att främja en trygg och levande miljö.

När översiktsplan eller förändringar av översiktsplan genomförs så görs detta enligt en lagstyrd process som regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med processen är att samla in information och ge möjlighet till att lämna önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

I tidigare delarna av samrådet med allmänheten och andra aktörer så har ett omfattande dialogarbete genomförts genom enkätundersökningar, sociala medier kampanjer, digitala träffar, digitala workshops med Morgongåvas föreningsliv och företag samt även innan covid-19 fysiska träffar i Morgongåva. Detta utgör viktigt planeringsunderlag i planförslaget och behandlas även i förslaget till miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Regionen, länsstyrelsen och trafikverket har också involverats i samrådsarbetet.

Ett samrådsförslag och tillhörande handlingar framarbetades och synpunkter från allmänheten, sammanslutningar och myndigheter inhämtades. Samrådsförslaget presenterades under tiden 2021-05-07 – 2021-07-02.

Nästa steg i arbetet är att sammanställa samtliga inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Detta ska sedan beredas politiskt och förslaget ska omarbetas efter de synpunkter som kommit in, samt kommunens ställningstagande kring dessa.

När revideringen av samrådsförslaget är slutfört och alla krav är uppfyllda så är nästa skede en så kallad granskning av planen. Beroende på hur mycket bearbetning och omarbetning som krävs och med hänsyn till demokratiska processen genom politisk förankring så planeras granskning ske under hösten.