Verksamhetsplaner

Nämndens verksamhetsplan

Verksamhetsplanerna är aktiverande styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen samlas mål, uppdrag, budget, aktiviteter och internkontrollplaner tillsammans med hur mål och budget ska följas upp.

Utifrån kommunfullmäktiges mål och budget beslutar nämnderna om verksamhetsplaner innehållande detaljbudget, mål och internkontrollplan. Kommunens nämnder visar genom sina verksamhetsplaner vilka politiska prioriteringar som gäller inom respektive ansvarsområde. Verksamhetsplanen förtydligar vad nämnden avser att göra för att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningar och uppdrag och hur verksamheten ska följas upp. De visar även hur nämnder fördelar sina ekonomiska resurser.

Nämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån inriktningar, nationella mål, en analys av trender, omvärld och resultat, riskanalys samt styrdokument som berör nämndens ansvarsområde. Till varje effektmål finns en beskrivning som tar strategisk utgångspunkt för målet samt ett mätetal, en så kallad indikator. Nämnden tar årligen beslut om sin verksamhetsplan i december.

Förvaltningens och enhetens verksamhetsplan

Även  förvaltningarna och deras enheter tar fram verksamhetsplaner. Förvaltningens verksamhetsplan innehåller prioriterade förbättringsområden som tas fram med utgångspunkt i nämndens (i vissa fall flera nämnders) verksamhetsplan, verksamhetens grunduppdrag och en analys som genomförs av de utvecklingsbehov som finns i operativ verksamhet. I arbetet med förvaltningens verksamhetsplan är det även betydelsefullt att titta på trender, förändringar i omvärlden, samt ta i beaktande innehållet i övriga kommunala styrdokument och nationella mål. Förvaltningar och enheter beslutar varje nytt verksamhetsår om en verksamhetsplan i januari.

En verksamhetsplan ska innehålla:

  • Grunduppdrag. Beskrivning och konkretisering av verksamhetens ansvarsområde utifrån reglementet.
  • Beskrivning av förutsättningar och utmaningar för verksamheten som kommer sig av förändringar i omvärldsfaktorer och av analys av medborgares, intressenters, brukares och verksamheters förändrade behov.
  • Beskrivning av viljeinriktning och ställningstaganden för en långsiktigt hållbar utveckling inom ansvarsområdet (nämnd, förvaltning) och hur det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat (enhet).
  • Effektmål för nämnden kopplade till kommunfullmäktiges inriktningar.
  • Strategiska ställningstaganden och bakgrund till effektmål och uppdrag redovisas i anslutning till det mål som berörs för att tydliggöra bakgrund till valt mål-
  • Ekonomi och budget. Beskrivning av ekonomiska förutsättningar och fördelning av resurser mellan olika verksamhetsområden. Beskrivning av om och vilka åtgärder verksamheterna behöver vidta för att nå ekonomisk ram.
  • Uppföljning med indikatorer och andra nyckeltal. Beskrivning av hur arbetet för att nå målen ska följas upp.
  • Riskanalys; bedöma risken för att negativa konsekvenser av betydelse kan uppstå.

Länkar till verksamhetsplaner