Dödsboanmälan

Det är en omskakande situation när någon har avlidit. Många saker måste ordnas. Den här texten handlar om dödsboanmälan. För allt annat kring ett dödsfall hänvisar vi till att söka hjälp av andra, t ex en begravningsbyrå. När ett dödsfall inträffar ansvarar anhöriga för att en bouppteckning eller en dödsboanmälan görs. Huvudregeln är att en bouppteckning skall göras efter den avlidne.

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder (”dödsboet”). I enklare fall kan dödsbodelägarna själva ordna bouppteckningen, men det är vanligt att man tar hjälp av begravningsbyrå eller bank.

Dödsbodelägare är de som har en laglig rätt till en andel av dödsboets tillgångar (”arvingar”). Om dödsboet har så lite pengar att det bara räcker till begravningen, kan kommunen göra en så kallad dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Det är bara kommunen som kan göra en dödsboanmälan. Om pengarna inte ens räcker till en begravning kan kommunen också bevilja bidrag till begravningen.

Förutsättningar för dödsboanmälan
Ansökan om dödsboanmälan lämnas till Medborgarservice.
Medborgarservice undersöker om förutsättningar finns för en dödsboanmälan:
• Tillgångarna i dödsboet, tillsammans med den dödes andel i eventuellt efterlevandes makes/makas giftorättsgods, får inte räcka till annat än begravningskostnader och andra utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet.
• Några tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt får inte finnas.

Arbetsgång
Det är viktigt att betalningar som skett med autogiro stoppas och att inga andra räkningar som kommer till den avlidna betalas. Först ska begravning ordnas. De flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå. Därefter lämnas ansökan om dödsboanmälan in. Om det finns flera delägare i dödsboet, måste alla ge sitt samtycke till att en dödsboanmälan görs istället för bouppteckning. En dödsboanmälan ska göras inom två månader efter dödsfallet.

För att kunna göra en dödsboanmälan måste en tjänsteman från kommunen göra ett hembesök. Man får inte göra några förändringar i bostaden förrän detta är gjort. (Gäller inte om den avlidne har bott på ett äldreboende el dyl.)

Till ansökan ska vissa handlingar lämnas. Den som gör ansökan ska ordna fram dessa. Se i information och ansökan nedan. Den som gör ansökan ska också undersöka om det finns försäkringar i dödsboet som innefattar begravningshjälp, till exempel tjänstegrupplivförsäkringar (TGL). Den avlidnes senaste arbetsplats kan ge upplysningar om eventuella försäkringar.

Medborgarservice kan hjälpa till med att reda ut vilka dokument som behöver bifogas till ansökan. Den som gjort ansökan får tillbaka kopior av den registrerade anmälan. Dessa kan användas för att förklara för fordringsägare att de inte kommer att få några pengar eftersom dödsboet saknar pengar. I de fall med komplicerade värderingsfrågor eller när mer omfattande efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs, bör en bouppteckning göras.

Eventuellt ekonomiskt bistånd
Om dödsboet saknar medel att täcka begravningskostnaderna kan socialnämnden bevilja ekonomiskt bistånd till dödsboet. Biståndet är tänkt att täcka upp kostnader för en enkel men värdig begravning, inklusive enklare förtäring i samband med begravningen. Ansökan görs genom kontakt med handläggare på telefon 0224-360 09.

Det finns en gräns för hur stort bistånd som kan betalas ut . Först ska tillgångarna i dödsboet användas till begravningskostnaden. Kostnader därutöver kan täckas av bidrag. Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas med den dödas pengar.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Ekonomiskt bistånd
0224 – 360 09
forsorjningsstod@heby.se