Kommunfullmäktiges revisorer

Kommunens revisorer väljs av kommunfullmäktige. Majoriteten av revisorerna, bland dem ordföranden, nominerades av oppositionen och övriga, bland dem vice ordföranden, av majoriteten.
Vi svarar gärna på frågor och tar emot synpunkter.

Postadress: Heby kommun, Revisionen, 744 88 Heby.

Revisionens roll
Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som granskar den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionen är oberoende samt arbetar objektivt och förutsättningslöst.

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den kommunala självstyrelsen.

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen.

Revisorernas åligganden regleras av kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed.

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen (9 kap 9§) är bland annat:

  • att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden
  • att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.

Revisionens arbetssätt
Vid genomförandet av revisionen görs en översiktlig granskning av alla verksamhetsområden samt fördjupad granskning av utvalda verksamheter i mer omfattande projekt . En väsentlighets- och riskbedömning ligger till grund för de planer för arbetet, som revisionen årligen tar fram.

Resultaten av granskningarna redovisas i revisionsrapporter. Den samlade bedömningen redovisas årligen i en revisionsberättelse, som skall ligga till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning.

Varje revisor är egen myndighet, vilket innebär att han/hon självständigt kan fatta beslut om att granska något, avge egna rapporter mm.

Beslut om hur revisionens ekonomiska resurser skall användas, om övergripande revisionsplaner och fördjupade granskningsprojekt mm fattas dock av revisorerna tillsammans som en nämnd.

Revisorerna sammanträder i regel en gång i månaden. Sammanträdena protokollförs.

De förtroendevalda revisorerna skall biträdas av sakkunniga. Heby kommuns revisorer anlitar för detta Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, PwC, carin.hultgren@se.pwc.com, 010-212 48 41

Datum
 18 januari Kallelse Protokoll
 16 februari Kallelse Protokoll
 16 mars Kallelse Protokoll
 30 mars Kallelse Protokoll
 11 april Kallelse Protokoll
 20 april Kallelse Protokoll
 18 maj Kallelse Protokoll
 8 juni Kallelse Protokoll
 17 augusti Kallelse Protokoll
 14 september Kallelse Protokoll
 24 oktober Kallelse Protokoll
 30 oktober Kallelse Protokoll
 23 november Kallelse Protokoll
 30 november Kallelse Protokoll
 14 december Kallelse Protokoll
2016
22 januari Kallelse Protokoll
18 februari Kallelse Protokoll
14 mars Kallelse Protokoll
5 april Kallelse Protokoll
18 april Kallelse Protokoll
26 maj Kallelse Protokoll
16 juni Kallelse Protokoll
25 augusti Kallelse Protokoll
22 september Protokoll omedelbar justering
22 september Kallelse Protokoll
13 oktober Kallelse Protokoll
18 oktober Kallelse Protokoll
25 oktober Kallelse Protokoll
17 november Kallelse Protokoll
15 december Kallelse Protokoll

Datum

2015
14 januari Kallelse Protokoll
5 mars Kallelse Protokoll
26 mars Kallelse Protokoll
26 mars Kallelse Protokoll
8 april Kallelse Protokoll
13 april Kallelse Protokoll
28 maj Kallelse Protokoll
11 juni Kallelse Protokoll
20 augusti Kallelse Protokoll
17 september Kallelse Protokoll
22 oktober Kallelse Protokoll
29 oktober Kallelse Protokoll
16 november Kallelse Protokoll
17 december Kallelse Protokoll
Datum
januari Kallelse Protokoll
februari Kallelse Protokoll
mars Kallelse Protokoll
april Kallelse Protokoll
maj Kallelse Protokoll
juni Kallelse Protokoll
augusti Kallelse Protokoll
september Kallelse Protokoll
oktober Kallelse Protokoll
november Kallelse Protokoll
december Kallelse Protokoll

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>