Nationella minoriteter

Inledning

Sedan år 2000 är Sverige anslutet till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom den anslutningen är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationella minoriteter. Språken finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib är minoritetsspråk.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt sedan 2010 och reviderades 1 januari 2019. Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och inom de särskilda förvaltningsområdena som finns för finska, meänkieli och samiska. I Sverige har riksdagen bestämt att man för att få status som nationell minoritet ska:

  • Vara en grupp med uttalad samhörighet som går att urskilja från den övriga befolkningen.
  • Ha en religiös, språklig eller kulturell särart som den inte delar med andra.
  • Ha en uttalad vilja att behålla sin särart.
  • Ha historiska eller långvariga band med Sverige.

Nationella minoriteters rättigheter inom och utom ett förvaltningsområde

I Sverige finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Ett förvaltningsområde kan beskrivas som ett administrativt område och intresserade kommuner, regioner och landsting kan ansöka hos regeringskansliet om att få ingå i ett eller flera förvaltningsområden. Utöver de rättigheter som omfattar samtliga nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Heby kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. En kommun utanför förvaltningsområdena ska erbjuda, till den som begär, möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Kommuner ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg, om möjligheterna till sådan service och omvårdnad.

Barn i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk enligt skollagen.

Utanför förvaltningsområdena har enskilda personer rätt att använda finska , meänkieli och samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter i vilka den enskilde är part eller ställföreträdande för part om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråk.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Mål och riktlinje för det minoritetspolitiska arbetet

Relaterat