Pensionsstiftelse

Heby kommun har för del av pensionsförpliktelse avseende medarbetares intjänad pensionsrätt fram tom 1997 avsatt pengar till en pensionsstiftelse. Stiftelsen, Uppsala läns pensionsstiftelse med organisationsnummer 802477-8972, utgör en pant för kommunens pensionsförpliktelse.

De kommuner som valt att placera kapital i stiftelsen är för närvarande Uppsala, Tierp och Heby.

Stiftelsen har ett placeringsreglemente som styr vilka tillgångsslag som den kan investera kapital i. Detta placeringsreglemente har respektive kommun som placerar pengar i stiftelsen tagit ställning till och rekommenderat styrelsen i stiftelsen att anta. Kommunerna kan sedan via det konsortie som är kopplat till stiftelsen följa utvecklingen av det placerade kapitalet både avseende hur det placeras och vilken avkastning som uppnås samt till vilken risk.

Styrelsen i stiftelsen har valt att uteslutande använda fonder för de placeringar som gjorts och görs. Fonderna har sammantaget en riskprofil som ligger inom det riskmandat som stiftelsen har enligt placeringsreglementet samt en förväntad avkastning som möter det mål som finns för avkastning på kapitalet. Målet är satt så det ska motsvara utvecklingen för den skuld som stiftelsen har att möta.

Val av fondförvaltare görs baserat på hur deras tidigare prestationer varit samt vilken avgift som de har för sina fonder. Fondförvaltarna utvärderas månatligen baserat på de jämförelseindex som finns för respektive placering. Om en förvaltare under en tvåårsperiod inte möter sitt jämförelseindex sker ett byte av förvaltare.

För del av kapitalet har styrelsen beslutat om att ge en förvaltare ett diskretionärt mandat. Mandatet avser stiftelsens totala ränteplacering. I denna del sker en löpande kontakt med förvaltaren, för närvarande Svenska Handelsbanken, samt på samma sätt som för övriga förvaltare en månatlig utvärdering. Avtalet om diskretionär förvaltning löper tillsvidare. Stiftelsen förfogar dock över kapitalet och kan inom tre dagar förändra volymen i ränteplaceringen.

Placering av kapital på kapitalmarknaden i form av främst aktier är förknippat med risktagande. För att löpande kontrollera och följa den risk som kapitalet utsätts för gör styrelsen en veckovis avstämning hur totalindex på aktiemarknaden utvecklas. Vid större förändring än en femprocentig uppgång eller nedgång ska telefonmöte hållas med styrelsen i stiftelsen för att överväga förändringar i placeringarna. Utöver denna riskkontroll görs till varje styrelsemöte, vanligen månatliga möten, en beräkning av hur ett värsta scenario kan påverka stiftelsens placeringar. Denna beräkning utgör en av grunderna för beslut av eventuella förändring i placeringarna för att hantera risk.

Styrelsen har för att hantera risk i aktieplaceringar dels använt skilda förvaltare dels placerat i fonder som har bred exponering dels fonder som kompletterar de breda globalfonderna.

Styrelsen har för att löpande kunna följa utvecklingen av placeringarna upphandlat ett rapporteringsverktyg som dagligen uppdaterar kurser och därmed utvecklingen för varje enskild placering med undantag för placeringen i SEB:s Microlånefond som endast har kvartalsvisa kurssättningar.

Vad avser stiftelsens ansvar enligt aktieägardirektivet kan noteras enligt ovan att styrelsen valt att endast placerar i fonder och därför har stiftelsen inte något enskilt ägande av aktier. Det ankommer därför på fondförvaltarna att utöva ett aktieägande. Beträffande hur detta sker hänvisas till respektive fondförvaltares webb-platser. Aktuella fonder och deras förvaltares webb-adresser framgår av bilaga.

Relaterat