Offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen, GDPR

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen ger dig en unik rätt till insyn i all offentlig verksamhet. Den gäller för såväl kommunens verksamhet som all annan offentlig verksamhet i Sverige.

Syftet är att främja ett fritt meningsutbyte och bidra till en allsidig upplysning, att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har funnits i Sverige ända sedan 1700-talet och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretess skyddade).

Vad är allmänna handlingar?

Handlingar är till exempel brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Handlingar kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Kännetecknande är att den innehåller information.

En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.
Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.
Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden.
Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas. Det innebär att kommunen som med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.
Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att de går att återfinna. Varje kommunal nämnd skall ha en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i dess arkiv och hur arkivet är organiserat.

Det är kommunens registrator som ordnar handlingarna och för ett diarium, som också är en allmän offentlig handling.
När kan jag läsa handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. Det innebär att de lämnas ut snarast möjligt efter eventuell sekretessprövning.

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior mot fastställd avgift.
Du får vara anonym

Du behöver inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.
Du kan överklaga

Om du nekas att ta del av en handling, ska du få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet.

Om du själv skriver till kommunen

Din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.
Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.
Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.
Lämnade personuppgifter kommer att databehandlas. Det gör vi för att lättare kunna kontakta dig om det behövs.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>