Delegationsordningar

ALLMÄNT OM DELEGATION

 

Vad är delegationsbeslut?

En delegationsordning beskriver vem som får fatta beslut i kommunstyrelsens eller en nämnds ställe. Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder helt och hållet i nämndens ställe och beslutet kan inte ändras av nämnden. Överklaganden av beslut sker på samma sätt oavsett om delegaten eller nämnden som fattat beslutet.

Utöver detta finns ”verkställighetsbeslut” eller verkställighet. Dessa är inte beslut egentligen och kan inte överklagas.

 

Varför ska vi ha delegationsbeslut?

Möjligheterna för fullmäktige och nämnder att delegera beslutanderätten har två syften:

  • att avlasta fullmäktige och nämnders rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av principiella ärenden.
  • att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen.

 

Regler för delegation

Styrelsens möjligheter till delegation av ärenden behandlas i tillämpliga delar i 7 kap. 5 – 7

  • § kommunallagen (2017:725) och i speciallagstiftning.

Relaterat