Riktlinjer

Barn och utbildning

Riktlinjer för fritextfält i IT-system/program inom Utbildningsnämnden

Riktlinjer för pedagogiska måltider i förskola och grundskola, Heby kommun

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer om registerkontroll från belastningsregistret inför anställning/praktik inom utbildningsförvaltningens verksamheter

Riktlinjer för resursfördelning – Utbildningsnämndens verksamheter

Riktlinjer för inackorderingstillägg

Riktlinjer för ansökan av tilläggsbelopp för barn/elever i behov av extraordinära stödinsatser

Riktlinjer för övergång och samverkan

Riktlinje för förstelärares uppdrag

Krisberedskap och krisstöd

Riktlinjer för krisinformation

Näringsliv och arbete

Riktlinjer för serveringstillstånd i Heby kommun

Samhälle och infrastruktur

Riktlinjer för avbetalning av VA-avgift

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för gång- och cykelvägar Heby kommun

Riktlinjer för dagvatten i Heby kommun

Riktlinje för fartdämpande åtgärder i Heby kommun

Riktlinje för utsläpp av avloppsvatten från industrier eller annan yrkesmässig verksamhet, broschyr

Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer

Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i Heby kommun

Riktlinjer för halkbekämpning och snöröjning av kommunens gator, cykelvägar och trottoarer

Riktlinjer för tomtförsäljning

Riktlinjer för park- och gatubelysning i Heby kommun

Riktlinjer för kostenhetens verksamhet

Riktlinjer om skötsel av kommunens skog

Riktlinjer om skötsel av kommunens grönytor

Uppleva och göra

Riktlinjer för föreningsstöd

Riktlinjer för ungdomsgårdarna i Heby kommun

Medborgardialog, medborgarförslag och motioner

Riktlinjer för medborgardialog i Heby kommun

Riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag

Upphandling

Riktlinjer för upphandling, Bilaga Global compacts 10 principer

Riktlinjer för utmanarrätt i Heby kommun

Vård och omsorg

Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg

Riktlinjer för ersättning till ledsagare

Riktlinjer individuellt förskrivna medicintekniska hjälpmedel

Riktlinjer för individ och familjeomsorgen i Heby kommun, Bilaga – Högsta godtagbara boendekostnad

Riktlinje för insatser enligt LSS och SoL som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för insatsen boendestöd

Riktlinjer för tillämpning av ersättning avseende insatser i ordinärt boende, hemtjänst

Riktlinjer för handläggning av avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänstaxa

Personal och organisation

Digitaliseringsstrategi

Grafisk profil

Riktlinjer vid hot mot kommunens anställda

Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB

Riktlinjer för informationssäkerhet och databehandling

Riktlinjer för internkontroll

Mål och riktlinje för det minoritetspolitiska arbetet

Riktlinjer gällande mutor och bestickning

Riktlinjer för representation, gåvor och uppvaktningar mm

Riktlinje för mål och budget

Planeringsdirektiv för mål och budget 2022, plan 2023-2024 (övergripande tidsplan för år 2021)

Riktlinjer för sponsring, reklamförsäljning och försäljningsverksamhet

Riktlinjer för trafiksäkerhet och resor

Riktlinjer för flaggning 

Riktlinjer om registerkontroll från belastningsregistret inför anställning/praktik inom utbildningsförvaltningens verksamheter

Riktlinjer för registerkontroll inom Heby kommun och Hebyfastigheter AB

Riktlinje för redovisningar av investeringar

Riktlinje för tjänstledighet

Riktlinje för sociala investeringar

Riktlinjer för fordonshantering

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>