Kommundirektören informerar: Heby kommun i stabsläge

Från och med idag, måndagen den 23 mars, klockan 13.00, befinner sig Heby kommun i stabsläge. Detta med anledning av Corona covid-19 och så pass stora störningar att vi måste kraftsamla för att utföra vårt kärnuppdrag och skydda liv och hälsa.

Corona covid -19 fortsätter att spridas världen över och mycket kraftiga åtgärder vidtas för att minska de skador som sjukdomen åstadkommer. Ni som följer nyheterna har säkert sett Anders Tegnells (Folkhälsomyndigheten) kurvor över möjlig utveckling av smittoläget för covid-19 många gånger vid det här laget. Det gäller att se till att kurvan över smittade och allvarligt sjuka håller sig under gränsen för vad sjukvården klarar av att ta om hand. Det är detta som de tuffa besluten handlar om – att vi ska hinna ta hand om de som behöver sjukhusvård. Samhället måste anpassa sig till dessa beslut och till en tillvaro med många hemma från arbetsplatserna.

Stanna hemma om du är sjuk
Det är i dessa tider oerhört viktigt att följa myndigheternas rekommendationer. Stora uppoffringar görs inom hela samhället idag, till ett högt pris, för att skydda de som är extra sårbara. Detta är för intet, om inte ni som är extra sårbara lyder myndigheterna och vi alla håller oss hemma om vi känner av förkylningssymptom.

Kommunens uppdrag
Heby kommuns högsta prioritering är att skydda våra invånares och medarbetares liv och hälsa och att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna fortgå.

Om det blir svårt med bemanningen inom framförallt omsorgsverksamhet, kost och förskola kan det bli så att kommunens medarbetare blir ombedda att hjälpa till på de arbetsplatserna där de behövs mest. Vi kommer också att vända oss till allmänheten med en vädjan om att de som kan och vill hjälpa till inom omvårdnadssektorn, hör av sig till oss och berättar vilken kompetens man har. Vi har ett behov av mer personal.
Den som är medarbetare i Heby kommun förväntas komma till jobbet som vanligt, även i dessa ovanliga tider. Undantaget gäller de som märker av förkylningssymtom eller har ett sjukt barn att ta hand om.

Fokus på att motverka smitta
För Heby kommun ligger fokus nu på att försöka motverka smitta i våra verksamheter och att se till att vår verksamhet kan bedrivas på ett fullgott sätt utifrån det läge som är.

För att klara detta har vi ett antal redskap. Det finns särskild lagstiftning som träder in i den här typen av lägen, och dessutom stiftas det just nu nya lagar i ett snabbt tempo. Vi har inom Uppsala län ett mycket gott samarbete där vi hjälper varandra så mycket som möjligt. Heby kommun kommunicerar om Covid-19 via vår hemsida. Vi använder inte sociala medier i detta ämne då det innebär en stor arbetsbelastning att svara på de kommentarer som skickas in, och vi har inte möjlighet att lägga tid på detta nu.

Värdefull organisation
Vi har en organisation som kommunen har byggt upp och tränat under ett antal år, som nu kommer att vara väldigt värdefull. Organisationen består av en krisledningsnämnd (delar av kommunstyrelsen och ersättare) som, i ett extraordinärt läge, kan aktiveras för att kunna fatta beslut som gäller ett bredare ansvarsområde än kommunstyrelsens vanliga. Poängen med detta är att man snabbar upp beslutsfattandet avsevärt. Krisledningsnämnden är i skrivande stund inte aktiverad.

Vi har en krisledningsstab som aktiveras i lägen då vi upplever så pass stora störningar att vi måste kraftsamla för att utföra vårt kärnuppdrag och skydda liv och hälsa. Kommundirektören har beslutat att från och med i dag måndagen den 23 mars, klockan 13.00, gå upp i stabsläge och aktivera kommunens krisledningsstab. Krisledningsstaben består av cirka 25 medarbetare fördelade över, som mest, tre skift. Det finns inget slutdatum satt för stabsläget.

Anledningen till att staben är aktiverad är att vi ser en hård belastning inom flera områden men framförallt rörande bemanning. Många av våra medarbetare är hemma på grund egen sjukdom eller för vård av barn.
Kommundirektören har daglig avstämning med staben. Kommundirektörens ledningsgrupp träffas löpande för att fatta beslut om inriktning på krisledningsstabens arbete och för att hålla sig uppdaterade.

Frivilliga resursgrupper (FRG)
I Heby kommun finns det idag två så kallade Frivilliga resursgrupper (FRG). Dessa samlar och organiserar volontärer och frivilliga organisationer som vill hjälpa till i en kris. Det kan handla om att köra ut mat till behövande, att skjutsa människor eller mycket annat. Det här är väldigt värdefulla krafter för vårt samhälle, och det är också viktigt att de som vill hjälpa till har någonstans att vända sig. Kontakta Frivilliga resursgruppen, 0224-361 16, om du vill hjälpa till inom FRG.

Emma Burstedt, kommundirektör