Vilka olika typer av serveringstillstånd finns?

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl, begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Tillfälligt serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap, såsom exempelvis ett företag eller en förening. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis några dagar upp till en månad. Tillfällig servering såväl till allmänheten som till slutna sällskap förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller månad. I Heby kommun beviljas tillfälliga serveringstillstånd för max 4 tillfällen per år. Om ett evenemang avser servering vid fler än fyra tillfällen eller längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande serveringsverksamhet.

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker.

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare (organisationsnummer) som tillståndet är utställt på och för den lokal som är angiven på beviset. Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas med till en annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.

Stadigvarande serveringstillstånd

Den som bedriver en restaurangrörelse eller liknande kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serveringstillstånd och på lokalen där servering ska ske. Exempelvis ska den som beviljas serveringstillstånd vara lämplig för uppgiften. Med det menas bland annat att personen ska vara ekonomiskt skötsam, ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och inte ha ett brottsligt förflutet. Dessutom ska lokalen vara lämplig ur både livsmedels- och brandsynpunkt.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora till små festivaler och enstaka evenemang. Följande riktlinjer gäller för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten:

•Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet bör gälla vid arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och en allmän princip bör vara återhållsamhet. Erfarenheter på detta område visar att det i huvudsak är vid inhemska fotbollsmatcher som alkoholrelaterat våld har förekommit mellan olika supportergrupper. Även internationella fotbollsmatcher kan innebära avsevärda risker och en bedömning bör göras i varje enskilt fall.

 • Sökanden ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen.
 • Kommunens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas.
 • Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Som huvudprincip gäller att serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Avsteg från detta kan göras om Polismyndigheten bedömer att gemensam serveringsyta inverkar positivt på ordningsläget.
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
 • De personer som ska ansvara för serveringen (serveringsansvariga) ska vara lämpliga för uppgiften.
 • Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Dessa krav omfattar även festivalarrangör på grund av dennes betydande inflytande över festivalens bedrivande.

Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören i förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske. Sökanden redovisar tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifogar gästlista.

Vid bedömning om ett sällskap anses vara slutet eller inte beaktas följande:

 • hur man blir medlem
 • om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, t ex ett gemensamt intresse
 • omfattningen av det slutna sällskapet
 • utformningen av eventuell annonsering. Annonseringen får inte rikta sig till allmänheten.

Vid varje serveringstillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, t ex genom anmälan. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är för förening dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Protokoll som visar styrelsens aktuella sammansättning (namn och personnummer) samt vem som tecknar föreningen ska redovisas. Härutöver krävs att föreningen aktivt bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är eller kommer att antas bli bestående. För ett företag är underlaget registreringsbevis.

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig servering till allmänheten. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas vilket dokumenteras i samband med ansökan. Kraven på den som ska vara serveringsansvarig kan dock ställas något lägre.

Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset, och ett skäligt pålägg ska läggas till inköpspriset.

Servering i samband med catering till slutet sällskap
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan, efter ansökan till kommunen, meddelas stadigvarande serveringstillstånd. Detta under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen (8 kap 4 § AL). Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för lagning/tillredning av mat för att kunna beviljas cateringtillstånd..

Provsmakning
Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap 6 och 7 §§ AL kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses i första stycket ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum (8 kap 6 § AL).

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Pausservering
Tillstånd för pausservering får meddelas utan att kravet på att lagad eller på annat sätt tillredd mat uppfylls. Servering får dock endast ske under pauser i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild restriktivitet ska gälla vid beviljandet av dessa tillstånd då det gäller ungdomsarrangemang. Endast verksamheter som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år kan erhålla serveringstillstånd. För teater eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan endast tillstånd meddelas för enstaka tillfälle eller för tidsperiod då gästspel förekommer.

Gemensamma serveringsutrymmen
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt alkohollagen iakttas under den tid han/hon bedriver servering där.

Kryddning av snaps
 Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Servering på hotellrum (rumsservering)
På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet. På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.

Uteservering
 I Ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler som vid bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För uteservering ska förutom serveringstillstånd även upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad yta i anslutning till restaurangen. Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Om det finns närboende begränsar kommunen öppettiderna på uteserveringen för att minska risken för att störningar från verksamheten uppkommer.

Tillstånd för så kallade satellitserveringar (uteserveringar som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en mellanliggande bilväg) beviljas inte.

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>