Information – nya vård- och omsorgsboendet

Heby kommun bjuder härmed in långsiktiga aktörer till att anmäla intresse för uppförande och ägande av vård- och omsorgsboende samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård inom del av fastigheten Kronan 3, i Heby inom Heby kommun.

Intresseanmälan om vård- och omsorgsboende i Heby

Förändrade förutsättningar för uppförandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Heby

Mark- och planeringsenheten redovisade för kommunstyrelsen den 26 mars 2019 att vård- och omsorgsboendets tidplan för Kronan 3 inte går att hålla med tillträde till sommaren 2020 på grund av att bland annat sanering måste ske.

Det gör att styrgruppen, bestående av Heby kommuns högre tjänstemän,  beslutade att mark- och planeringsenheten skulle ta fram förslag på andra alternativa platser för det nya vård- och omsorgsboendet där planläggning avses påbörjas direkt för att uppnå den uppsatta tidsplanen.

I ”Förslag på planuppdrag 12 mars 2019” redovisas två områden som är tänkbara alternativ för ett nytt boende, område 1 – Kyrkbacken samt område 2 – Horrsta backe. Båda fastigheterna ligger centralt i Heby och bedöms ur marknadssynpunkt vara lika attraktiva som Kronan 3.

Vi vill att ni som intressent i denna process informeras om denna förändrade förutsättning.


Frågor och svar

Fråga: Vad avses med ”utbyggt vård- och omsorgsboende i Heby Kommun”? (sida 2, intresseanmälan). Vi kan inte se att det finns något befintligt boende på platsen.

Svar: Inledningsvis fanns ett alternativ i processen, som innebar att man byggde ut det befintliga vård- och omsorgsboendet Tegelbacken, istället för att nyproducera på annan plats. Alternativet att bygga ut befintligt boende har senare förkastats och nu jobbar man för att få till ett nyproducerat boende på Kronan 3.


Fråga: Vi önskar ett förtydligande när det kommer till priset på marken. Som vi uppfattar det köper utvecklaren marken sanerad, stämmer det?

Svar: Det stämmer.


Fråga: Nuvarande byggrätt optimerar inte driftförhållanden så som hantering av personal, överblickbarhet, trygghet för de boende etc. Kommer det att finnas möjlighet att diskutera en annan geometrisk utformning på nuvarande byggnadsförslag som även kan optimera kvalitet och kostnad.

Svar: Den detaljplan för Kronan 3, som varit ute på samråd och granskning  tidigare kommer att göras om. Den har aldrig antagits. Tanken med omtaget är att skapa en mer flexibel byggrätt inom den markerade tomtytan i kartan på sid 2 i Intresseförfrågan. Vi  har därav i intresseförfrågan inte angivit hur byggrätten ska se ut. Det kommer att bli den blivande fastighetsägarens sak att avgöra byggrättens utformning. Ytan, markeringen på kartan sid 2,  som anges i intresseförfrågan är den tänkta tomtytan. Den tänkta tomtytan kan möjligtvis justeras vid önskemål.


Fråga: Vad avses med ”Verksamhetslokalerna ska kunna hyras ut till annan part än kommunen.”

Svar: Lokalerna för Hemtjänst och Hemsjukvård ska utformas som mer traditionella kontorslokaler, som i förlängningen skulle kunna vara attraktiva även för andra kontorshyresgäster. Dessa kontrakt kommer dessutom löpa på kortare tid än vård- och omsorgsboendet, 10 år.

Formuleringen ”Verksamhetslokalerna ska kunna hyras ut till annan part än kommunen” innebär att lokalerna ska kunna hyras ut till den privata marknaden efter kontraktstidens slut och bör därför anpassas efter ett sådant scenario. Dvs angöring och tillgänglighet ska kunna ske så att man inte stör vård- och omsorgsboendets verksamhet.


Fråga: När under Q1 kommer värderingen av byggrätt + exploateringsåtagande förväntas vara klar? Blir det innan vi skickar in intresseanmälan (28/2)?

Svar: Nej, det kommer inte vara klart då.


Fråga: Bilden på sid 2 (i intresseförfrågan) är väldigt gryning. Det framgår inte riktigt hur stor den tilltänkta byggrätten för själva vårdboendet är och vilken del som är ”uppmarkerad”. Kan du mejla bilden i bättre upplösning och förtydliga lite kring det.

Svar:Det är det grå/blå området i bilden på sid 2 om ca 8500 kvm som är den tilltänkta byggrätten. VI har lagt ut en mindre grynig version av intresseförfrågan på Heby kommuns hemsida.


Fråga: I vilka etapper och med vilka förutsättningar genomförs sedan de övriga bostadsbyggrätterna?

Svar: Bostadsbyggrätterna kommer i en nästa fas och Heby kommun har ännu inte bestämt när man går fram med dessa och hur marknaden ska mötas. Man kommer att göra en detaljplan för hela området


Fråga: Vi skulle vilja inkomma med några synpunkter på upphandlingen av vård och omsorgsboende som ni publicerade idag. Mina kollegor var med på dialogmötet som anordnades för ganska exakt ett år sedan. Vi har sedan dess bevakat och sett fram emot en kommande upphandling.

Först och främst tycker vi att det är glädjande att kommunen valt att bjuda in privata aktörer för att utveckla ett nytt vård och omsorgsboende. Det finns en samlad kompetens och erfarenhet som kommer kommunen till gagn men tyvärr inte till fullo i detta fall.

Ni har säkerligen gjort en bedömning av olika varianter men med valt tillvägagångssättet där ni delar upp valet av hyresvärd och upphandlingen av entreprenaden exkluderar ni några utav branschens duktiga utvecklare av samhällsfastigheter.

Idag har flera utav landets ledande byggbolag egen utveckling utav fastigheter, med stor erfarenhet att tillsammans med verksamheten utforma och uppföra moderna och yteffektiva verksamhetslokaler för vård och omsorg. I och med att byggentreprenaden ska handlas upp i senare skede kan inte sådana byggbolag lämna in intresseanmälan för detta, då vi bygger med vår egen verksamhet kan inte någon annan byggentreprenör upphandlas.

Vi skulle vilja gärna höra hur ni har resonerat i denna fråga? Vi har erfarenhet från kommuner som gjort på likande sätt där de inte förstått konsekvensen av sin förfrågan. Vi ser fram emot ert svar.

Svar: Vi har noga vägt de olika alternativen och det finns självklart för- och nackdelar med processerna som vi både förstått och tagit ställning till.

För Heby kommun är det viktigt att förhandla och gå in i ett samarbete med den parten som man ska ha en relation med på längre sikt.  Den parten är den slutliga fastighetsägaren.

Fastighetsägaren ska vara en långsiktig och stabil part som äger för att  förvalta vård- och omsorgsboenden. Fastighetsbolagen har oftast en djup kunskap om hur fastigheten fungerar i driftskedet vilket för Heby kommun är av stor vikt. Det är fastighetsägarens sak att i samspel med kommunen besluta om utformning och när avtal träffats mellan fastighetsägare och Heby kommun kommer byggentreprenaden att upphandlas enligt LOU. Detta ger en öppnare process för att skapa ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgsboende för såväl kommunen som den långsiktiga fastighetsägaren.

Byggbolag  som utvecklar vård- och omsorgsboenden, men inte själva har för avsikt att på sikt äga byggnaderna, kan med fördel lämna anbud i ett senare skede när byggentreprenaden ska upphandlas.


Relaterat

Kontakt

Lars Dalén
Lokalstrateg
0224-361 65
lars.dalen@heby.se