Information – nya vård- och omsorgsboendet

Hebys kommunfullmäktige gav den 18:e december 2017 (Kf § 144 Dnr 2015/42), kommunens vård- och omsorgsnämnd i uppdrag att upphandla ett hyresavtal för nya vård- och omsorgsplatser. Avtal kommer att tecknas för ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Heby kommun. Kommunen kommer därmed inte att själva äga boendet utan det kommer en extern fastighetsägare att göra. Hyreskontrakt kommer att tecknas på 20 år för boendet och 10 år för hemtjänsten och hemsjukvårdens lokaler.

Dialogprocess
För att optimera utformningen av det nya boendet samt skapa goda ekonomiska förutsättningar för genomförbarheten, har kommunen valt att driva projektet i form av en dialogprocess. En inbjudan att delta i processen för att bli den nya fastighetsägaren i Heby skickades ut brett till marknadens aktörer januari 2019 och 14 stycken aktörer visade intresse. Projektledningen i Heby träffade alla 14 aktörer och tog referenser. Därefter bantades antalet ner till tre stycken fastighetsägare.

Stabil ekonomi och organisation
Det var viktigt för Heby kommun att fastighetsägaren var en långsiktig part med stabil ekonomi och organisation. Med de tre utvalda aktörerna hölls dialog under våren 2019, varav Byggherren NREP senare valdes ut under hösten 2019. Den valda aktören hade den mest attraktiva hyran i kombination med utformning av ett boende som inte känns institutionellt. Dessutom finns en stor portion kunskap som bidrar till att det blir ett bra boende och moderna kontorslokaler.

Arbetar med ny detaljplan
För projektets genomförande har ett obebyggt markområde avsatts i tätortens centrala delar, en fastighet som förvärvats av Västerlövsta församling. För närvarande pågår arbete med ny detaljplan, som bland annat medger vård- och omsorgsbostäder och kontor.
Inom den blivande fastigheten ska tre verksamheter få lokaler; vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvård. Alla tre är kommunala men har separata hyresavtal och ramhandlingar som beskriver krav och funktion på lokalerna.

Entreprenaden kommer att föregås av LOU-upphandling
Byggherren avser att utveckla fastigheten med ett vård- och omsorgsboende med tillhörande lokaler för hemtjänst och hemsjukvård. I samband med försäljningen av fastigheten ska hyreskontrakt tecknas med Heby kommun avseende vård- och omsorgsboende med tillhörande lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Entreprenaden av vård- och omsorgsboendet samt tillhörande lokaler föregås av en kommunal LOU-upphandling där de tecknade entreprenadavtalen överlåts till byggherren, tillika fastighetsägaren.

Projektering startar
Just nu är vi i skedet att starta projekteringen av boendet, hemtjänsten, och hemsjukvårdens lokaler. Under våren 2020 kommer därmed boendet att ritas och tekniska detaljer att utformas. Under hösten 2020 kommer byggentreprenaden att gå ut på LOU upphandling och byggnationen startar därefter någon gång våren 2021. Boendet planeras vara inflyttningsklart hösten 2022.
Projektet drivs av en tjänstemannastyrgrupp bestående av kommundirektör, ekonomichef, förvaltningschef vård- och omsorg och förvaltningschef samhällsbyggnad. Den svarar mot en politisk styrgrupp bestående av utvalda politiker från vård- och omsorgsnämnden.


Frågor och svar

 


Kontakt

Nasser Ghazi
Lokalstrateg
0224-361 65
Nasser.ghazi@heby.se