Upphandlingsregler

Offentliga myndigheter är bundna av lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

LOU och LUF är de regelverk som styr en offentlig upphandling i syfte att öka konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna är uppbyggda kring de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. En offentlig upphandling utmynnar alltid i att den leverantör som erbjuder det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet får teckna avtal med kommunen.

Beroende av upphandlingens värde väljs upphandlingsförfarande enligt LOU.

Vid mindre värden och småinköp genomförs direktupphandlingar. En direktupphandling kan genomföras om kommunen saknar avtal för den vara eller tjänst som efterfrågas. En direktupphandling ska göras på ett affärsmässigt sätt.

Överstiger upphandlingens värde något av de i lagen angivna tröskelvärdena tillämpas en öppen upphandling. En öppen upphandling skall alltid nå ut till hela EU och publiceras därför i TED (Tenders Electronic Daily)

Tröskelvärden
Varor och tjänster: ca 2 000 000 kr. Byggentreprenader: ca 52 000 000 kr

Upphandlingar under tröskelvärdena behöver inte annonseras i TED.

Gemenskapsrättsliga principer som tillämpas vid offentlig upphandling:

Principen om icke-diskriminering
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (t.ex. medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland)..

Principen om likabehandling
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.

Principen om proportionalitet
Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Principen om öppenhet
Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas.

Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg
och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

Om leverantör upplever att principerna inte tillämpats under upphandlingen, så kan leverantören göra en överprövning inom 10 dagar från det att tilldelning har skett hos Förvaltningsrätten.

Upphandlingspolicy
Finns under relaterat på upphandlingssidan.

Relaterat

Kontakt

upphandling@heby.se
0224-360 16

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>