Upphandlingsregler

Offentliga myndigheter är bundna av lagen om offentlig upphandling (2007:1091) LOU och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

LOU och LUF är de regelverk som styr en offentlig upphandling i syfte att öka konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna är uppbyggda kring de EG-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. En offentlig upphandling utmynnar alltid i att den leverantör som erbjuder det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet får teckna avtal med kommunen.

Beroende av upphandlingens omfattning väljs upphandlingsförfarande enligt LOU.

Vid mindre värden och småinköp genomförs direktupphandlingar.  En direktupphandling kan genomföras om kommunen saknar ramavtal för den vara eller tjänst som efterfrågas. En direktupphandling ska göras på ett affärsmässigt sätt.

Överstiger upphandlingens värde något av de i lagen angivna tröskelvärdena tillämpas en öppen upphandling. En öppen upphandling skall alltid nå ut till hela EU och publiceras därför i the Official Journal (OJ).

Tröskelvärden: Varor och tjänster: ca 1 900 000 kr. Byggentreprenader: ca 49 600 000 kr

Upphandlingar under tröskelvärdena behöver inte annonseras i OJ.

Gemenskapsrättsliga principer som tillämpas vid offentlig upphandling: Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt område.

Principen om likabehandling: Alla leverantörer skall få samma information vid samma tillfälle. Inga kriterier får läggas till eller tas bort vid utvärderingen av ett anbud.

Principen om transparens: Förfrågningsunderlaget skall utformas klart och tydligt så att alla krav på det som upphandlas framgår.

Principen om proportionalitet: Kraven i en kravspecifikation skall stå i rimlig proportion till (värdet av) det som upphandlas.   Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg, kvalitetsmärken och certifikat m.m. måste kunna ersättas av likvärdiga motsvarigheter i andra medlemsstater.   Känner en leverantör sig förfördelad vid en upphandling kan leverantören göra en överprövning hos Länsrätt.

Upphandlingspolicy: Finns under relaterat på upphandlingssidan.

 

Relaterat

e-post: upphandling@heby.se
telefon: 0224-360 16

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>