Naturvårdsgallring av tallskog i Östa

Områden som kommer att gallras är markerade med röda kryss.

Heby kommun kommer att utföra en naturvårdsinriktad gallring i Östa naturreservat under mars. Åtgärden följer skötselplanen för naturreservatet, är planerad tillsammans med Upplandsstiftelsen och samråd har gjorts med länsstyrelsen eftersom Östa också är ett Natura 2000-område. 

Målet med gallringen är att främja skogens utveckling mot en mer flerskiktat skog med fler trädslag och buskar och skapa möjligheter för bland annat mosippan att sprida sig i området. En mer varierad skog med större inslag av lövträd och ökat antal småbiotoper kommer att höja både naturvärden och friluftsvärden i området.

Vi kommer att skapa luckor som är 20-60 meter i diameter där lövträd kan växa upp på sikt. Mellan luckorna glesas skogen ut försiktigt genom svag gallring av de yngre träden. Virkesuttaget blir cirka 30 procent. För att gynna föryngring av tall och mosippa framöver så ska delar av området markberedas. Små delar kommer att fräsas upp så att frön har lättare att gro. Åtgärden ska dessutom öka andelen död ved i området. Några tallar ringbarkas för att skapa stående död ved, en del träd fälls men lämnas kvar okapade och högstubbar skapas i olika höjder.

Gallringen kommer att genomföras med gallringsskördare. Vid maskinarbetet tas stor hänsyn till uppväxande träd och buskar. Eftersom skogen är en välbesökt friluftsskog ska den större delen av riset köras ut. Arbetet utförs av kommunens skogsförvaltare Naturskog AB. 

 

Relaterat

Kontakt
Camilla Winqvist, miljöstrateg
0224-361 20
camilla.winqvist@heby.se

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>