Nya vattenskyddsområden i Heby kommun

Heby kommun har ansökt till Länsstyrelsen om att upprätta vattenskyddsområden för olika grundvattentäkter som försörjer kommunen med dricksvatten. Syftet med ett vattenskyddsområde är att bevara en god kvalitet och kvantitet i kommunens grundvattentäkter. Ansökan gäller vattenskyddsområden i Heby, Runhällen, Huddunge och Tärnsjö. I ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som syftar till att reglera och förhindra sådant som kan medföra risk för förorening och negativ påverkan på vattenförekomsten .

Länsstyrelsen i Uppsala tittar just nu på kommunens ansökan och har skickat ut den på ett myndighetssamråd. Det innebär att berörda myndigheter får ta del av ansökan och säga sitt i frågan. Därefter skickar Länsstyrelsen ut ett förslag till beslut på remiss både till Heby kommun och också till sakägare (berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare) som får yttra sig. Efter att yttranden från sakägare och kommunen kommit in så gör Länsstyrelsen en samlad bedömning och tar beslut i ärendet.

Först ut i remissförfarandet, där berörda sakägare får möjlighet att yttra sig, är Heby tätort och det beräknas äga rum någon gång i höst. Därefter följer remissförfarande för Runhällen, Huddunge och Tärnsjö.

Kontakt

Emma Matschoss-Falck
VA-ingenjör
Tekniska enheten
Emma.Matschoss-Falck@heby.se
0224-361 76