Nytt samverkansprojekt för hållbart resande

Genom ett nytt samverkansprojekt ska nu trafiksituationen och det hållbara resandet utvecklas i Morgongåva. Initiativtagare till projektet är  företagsparken i Morgongåva, Heby kommun och Region Uppsala och projektet handlar om att få en långsiktigt hållbar och säker trafiksituation för de som bor i Morgongåva, jobbar i företagsparken och för godstransporterna dit och därifrån.

Den snabba e-handelstillväxten som sker i Morgongåva har bidragit till kraftigt ökade godstransporter men också till omfattande persontransporter med anledning av att medarbetarantalet i företagsparken ökat stort de senaste åren. Parterna i samverkansprojektet  ser ett stort behov av att minska persontransporterna med bil till och från Morgongåva samt att komma till rätta med dagens trafiksituation där långa fordonsköer och bristande trafiksäkerhet är en vardag. Det är också angeläget att få en långsiktigt hållbar miljömässig lösning för att nå målen i Agenda 2030.

– E-handelsverksamheten i Morgongåva expanderar och har redan en mångmiljardförsäljning och ytterligare utbyggnad planeras, därför är hållbara transporter ett viktigt samarbete, säger Henrik Lindley VD för Morgongåva Företagspark.

Genom att ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att främja hållbara resor och transporter hoppas parterna kunna skapa en mer trafiksäker, lättillgänglig och hållbar trafiksituation i Morgongåva med omnejd. Inom ramen för överenskommelsen har en handlingsplan tagits fram som beskriver aktiviteter kopplade till beteendeförändring och fysiska aktiviteter som förbättring av gång- och cykelinfrastruktur.

Bland aktiviteterna i handlingsplanen kan nämnas:

  • Utreda om arbetstiderna kan anpassas efter kollektivtrafiken eller/och kollektivtrafiken kan anpassas till skifttiderna.
  • Installera realtidsinformation om kollektivtrafiken (tider, förseningar mm) på de större arbetsplatserna i företagsparken.
  • Gemensamma miljökrav på fraktbolagen.
  • Se över hur tung trafik kan ledas om i Morgongåva.
  • Arbeta för att en vägplan finns fastställd för en gång- och cykelväg mellan Vittinge och Morgongåva.

– Vi är mycket glada över den snabba tillväxten som vi ser bland E-handelsbolagen i Morgongåva. Nu behöver vi tillsammans arbeta vidare så att vi får en hållbar och säker trafiksituation för våra kommuninvånare och de personer som pendlar till Morgongåva företagspark. Jag är mycket stolt och nöjd över det nära samarbete som utvecklats mellan alla berörda parter, säger Åsa Nylander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Heby kommun.

Kontakt
Åsa Nylander
Förvaltningschef samhällsbyggnad
0224-361 80
asa.nylander@heby.se