PRESSMEDDELANDE: Kraftfulla åtgärder – men skolorna bevaras

Hela kommunsverige står inför stora ekonomiska utmaningar. Behoven men även förväntningarna ökar i högre takt än de finansiella förutsättningarna. Heby kommun är inget undantag. Kraftfulla åtgärder krävs för en ekonomi i balans och för att kunna uppnå en långsiktigt sund ekonomisk hushållning.

Sedan hösten 2018 har Heby kommuns skolstruktur varit i fokus. Utredningar har bit för bit givit svar på frågan huruvida en förändrad skolstruktur, med färre skolenheter, skulle leda till större effektivitet och besparingar. Kommunledningen bedömer nu att tillräckliga underlag finns framtagna för att kunna göra ett vägval. Centerpartiet och Socialdemokraterna har landat i ställningstagandet att skolorna på orterna ska finnas kvar.

De underlag som presenterats för oss och de rekommendationer vi nu får är samstämmiga. De visar att den övertro som funnits på att nedläggning av skolenheter skulle vara räddningen för kommunens ekonomi inte stämmer. Skolorna på våra orter är också en viktig del av ortens utveckling och en del av vår identitet som en levande landsbygdskommun, säger Marie Wilén (C), kommunalråd och Rose-Marie Isaksson (S), utbildningsnämndens ordförande.

Styret har för avsikt att lyfta frågan på kommande sammanträden i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Det är istället andra effektiviseringsåtgärder som kommer att bli aktuella.

– Inom utbildningsnämndens ansvarsområde ser vi att ett första steg för att få en mer effektiv organisation är en centralisering inom respektive ort. Det handlar exempelvis om ett antal friliggande verksamheter som behöver integreras i de större enheterna, säger Rose-Marie Isaksson (S), utbildningsnämndens ordförande..

Utifrån det ekonomiska läget kommer alla delar av kommunens organisation att behöva bidra mera. Ska pengarna räcka i framtiden krävs det inte bara strukturella förändringar, det kommer också att krävas en större samverkan inom kommunen och även utanför kommunens geografiska område. Heby kommun har idag fungerande samarbeten med andra kommuner inom exempelvis bygg- och miljöområdet, räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten och informationstekniksverksamheten.

– Vi behöver samarbeta bättre och mer med nya och fler arbetssätt mellan Heby kommuns olika förvaltningar, nämnder och styrelser. Heby kommun kommer också att söka fler samarbeten med andra aktörer, för såväl ökad kvalitet som effektivitet. Vi tror på att vår landsbygdskommun har goda möjligheter att fortsätta växa med de utmärkta naturresurserna och det geografiska läge vi har med närhet till de större städerna. Vi ska tillsammans i kommunen, föreningslivet och näringslivet utveckla hela kommunen, säger Marie Wilén (C), kommunalråd

I enlighet med ovanstående ställningstagande kommer utbildningsnämnden att ta beslut om framtidens skola på sitt nämndsammanträde den 9 oktober. Det blir också startskottet för den effektiviseringsprocess som inleds i och med beslutet. Inför att kommunfullmäktige fattar beslut om budget 2020 i november kommer också flera vägval för en ekonomi i balans att klargöras.

 

För mer information kontakta Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, 0224-361 14, marie.wilen@heby.se eller Rose-Marie Isaksson (S), utbildningsnämndens ordförande, rose-marie.isaksson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>