Så jobbar vi i Heby kommun med anledning av Corona covid-19

Med anledning av Corona covid-19 har flera av våra verksamheter vidtagit en rad åtgärder och ändrat rutiner för att minimera risken för smittspridning. Här nedan kan du se hur våra olika verksamheter jobbar just nu.

Förskolan

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till förskolan. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till förskolan för att hämta eller lämna ditt barn.

Nya rutiner som gäller just nu: 

 • Personalen lägger upp all mat till barnen.
 • Fler aktiviteter sker utomhus.
 • Hämtning och lämning sker i möjligaste mån utomhus. Behöver barnet lämnas tidigt tar ansvarig pedagog emot vid ytterdörren.
 • Föräldramöten, visning av förskolor, öppet hus, drop-in-fika, sommaravslutningar och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda.
 • Inskolningar i förskolan sker löpande utifrån rådande förutsättningar. Den som har funderingar över sitt barns inskolning under våren är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
 • Att jobba med god handhygien är en självklarhet för oss och vi förutsätter att det är lika självklart i barnens hemmiljö.

Skolan

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till skola/fritids. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till skolan/fritids för att hämta eller lämna ditt barn.

Vi följer de riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare ger samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att barn som är friska ska gå i skolan och förskolan.

Nya rutiner som gäller just nu:

 • Lämning och hämtning på fritids/i skolan ska ske utomhus. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.
 • Föräldramöten, visning av skolan/fritids, öppet hus, drop-in-fika, sommaravslutningar och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt. Mer information om skolavslutningar kommer längre fram.
 • Då ”besökare” inte får vistas i onödan i skolans lokaler måste överlämningar ske utifrån rådande förutsättningar. Andra rutiner än vanligt måste tillämpas som till exempel vid inskolning/överlämning som endast får ske utomhus tillsammans med överlämnande pedagoger eller de pedagoger som ska möta eleverna till hösten. De blivande eleverna får endast besöka lokalerna under förutsättning att de ordinarie eleverna inte är på plats för att få se var de ska vara under höstterminen. Detta kan eventuellt kompletteras med foton och film. Den som har funderingar över sitt barns överlämning under våren är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
 • Utvecklingssamtalen bör genomföras via Skype/telefon eller utomhus om vårdnadshavare är med. Prioritet på utvecklingssamtal med de elever som ska gå till annan skola eller byta stadium.
 • Verksamheterna är utomhus när så är möjligt.
 • Vi glesar ut våra lokaler/klassrum så långt vi kan, håller avstånd , tvättar händerna noggrant med tvål och vatten före varje lektion samt har handsprit i klassrummen till de äldre eleverna där inte tvättmöjligheter finns i klassrummen.
 • Vi sprider ut lunchtillfällena mer och tejpar upp avståndsmarkeringar i och utanför matsalen fram till där man tar maten. Ett förslag är också att servera enklare maträtter som eleverna kan ta med sig och äta på annan plats, helst utomhus.
 • Vi uppdaterar informationen om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter.

Vård- och omsorg

Vi har besöksrutiner på våra vård- och omsorgsboenden sedan den 1 oktober. Om du vill besöka en närstående på något av våra boenden kontaktar du det aktuella boendet så får du mer information om hur ditt besök kommer att gå till. Våra Mötesplatser för seniorer är stängda tillsvidare. Under tiden att Mötesplatserna är stängda finns en samtalslinje dit alla över 65 år är välkomna att ringa vardagar, klockan 10.00-12.00. Telefonnummer till denna är 0224-362 27 och 0224-363 67.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Hygienrutiner
Heby kommun har rutiner för att säkerställa att medarbetare arbetar på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning vid vård av misstänkt eller bekräftad sjukdom av Covid-19. Grunden för att minimera risken för smittspridning är de basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. Rutinen följer de riktlinjer som Smittskydd och Vårdhygien i Region Uppsala tagit fram. Rutinen omfattar allt arbete på vård- och omsorgsboenden, ordinärt boende (hemtjänst) och LSS/gruppboenden.

Vid misstanke om att en brukare är smittad
Om misstanke finns att brukare är smittad av Corona covid-19 beslutas om provtagning av läkare. Fram till dess att provsvar kommer vårdas brukaren efter de rutiner som finns vid bekräftad smitta.

Vid misstänkt/konstaterad smitta i verksamhet
Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att brukaren hålls avskild från andra brukare och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden. Vid misstänkt eller bekräftad smitta införs så kallad kohortvård vilket innebär att en liten grupp personal vårdar den smittade brukaren och vårdar inte övriga brukare. Vi ser också över möjligheten att vårda smittade brukare på samma plats för att säkra och effektivisera kohortvården ytterligare.

Vid konstaterad smitta är det också, på grund av patientsekretessen, brukaren själv som kontaktar sina anhöriga. Heby kommun följer dock givetvis de ordinarie rutiner för hur information till anhöriga hanteras på gruppboenden och vård- och omsorgsboende utifrån hälsotillstånd och samtycke.

Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsenheten har gjort olika anpassningar i sina verksamheter med anledning av Corona covid-19. I samtliga verksamheter har anpassningar gjorts i lokalerna för att minska risken för smittspridning. Det gäller sådant som avståndsmarkeringar på golven, plexiglasskivor, tillgång till handdesinfektion, avspärrningar och informationsskyltar.

Biblioteken

På biblioteken har vi infört ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet är olika beroende på bibliotek och står skrivet vid bibliotekens entréer. Arrangemang som samlar publik är inställda eller skjutna på framtiden. Vi erbjuder också våra besökare att ringa i förväg och göra en beställning av böcker som vi sedan på ett säkrare sätt kan lämna ut. Vi har utökat våra städrutiner och desinfekterar dagligen allmänna ytor.

Heby Arena

På Heby Arena får max 50 personer vistas i simhallen samtidigt och i gymmet gäller max 15 personer. I simhallen finns också restriktioner kring hur många som får vara i de olika poolerna samtidigt. Vi har utökat våra städrutiner där desinfektion av ytor i gym, sporthallar, kiosk, simhall och omklädningsrum ingår. Aktiviteter och arrangemang för publik är inställda eller skjutna på framtiden. Mini-sim är stängt tills vidare. När vi serverar mat och fika till sällskap följer vi de regler om maxantal som gäller för serveringar. Vilka regler gäller för serveringar?

Kultur och aktivitet för unga

Alla aktiviteter för barn och unga äldre än 16 år är inställda. Detsamma gäller större evenemang som LAN-spel och temafestligheter i samband med exempelvis högtider och lov. Detta gäller åtminstone året ut. Ungdomsmötesplatserna Klubb Knaster och Minken är fortsatt öppna. Vi är noga med handhygien. Ett maxantal på hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt är infört och vårdnadshavare uppmanas att lämna/hämta utomhus. När vi serverar mat och fika till sällskap följer vi de regler om maxantal som gäller för serveringar. Vilka regler gäller för serveringar?

Musikskolan

Musikskolans enskilda instrumentundervisning pågår som vanligt om än i ett mer digitalt format än tidigare. Om undervisning sker på plats uppmanar vi vuxna att hämta/lämna utanför lokalerna. Vi håller avstånd under lektionerna och tänker på handhygien. Våra avslutningskonserter för skolor och vårdnadshavare är inställda, liksom en del av vår teater- och dansundervisning.

Föreningslivet

Vi informerar om de gällande restriktionerna och påminner om att hålla avstånd i de lokaler som  vi ansvarar för och som föreningar använder. Vi har också utökat våra städrutiner i lokalerna. I övrigt är det föreningarna själva som ansvarar för att deras verksamhet är i linje med gällande riktlinjer och rekommendationer.

 

Frågor om hur kultur- och fritidsenheten arbetar med anledning av Corona covid-19? Kontakta enhetschef Joakim Lundin 0224-360 46 eller förvaltningschef Åsa Nylander 0224-361 80