Blanketter och dokument

Gata och trafik

Vinterväghållning

Riktlinjer för halkbekämpning och snöröjning av kommunens gator, cykelvägar och trottoarer

Söka tillstånd

Ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder

Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark

Vägbidrag

Ansökan om vägbidrag

Mark

 Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för tomtförsäljning

Riktlinjer för tomtförsäljning

Arrende

Taxor för arrenden och markupplåtelser

Ansökan om överlåtande av arrende

Ansökan om att arrendera kommunalägd mark

Torgplatser

Ansökan om torgplats

Ansökan om att disponera torgplats i Heby kommun för försäljning 

Samhällsplanering

Klimatanpassningsplan

Översiktsplan

Kommunplan 2013, del 1

Kommunplan 2013, del 2

Kommunplan 2013, tematiskt tillägg. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Detaljplan

Ansökan om planändring

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunplan 2013, tematiskt tillägg. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Vatten och avlopp (VA)

Nyanslutning till VA-nätet

Blankett för nyanslutning till VA-nätet

Avloppsreningsverk

Miljörapport Haga, Huddunge, Morgongåva och Runhällen

Miljörapport Östervåla

Miljörapport Tärnsjö

Miljörapport Heby

Enskilt avlopp

Dags att anlägga enskilt avlopp?

Naturvårdsverkets handbok om små avlopp

Slamtaxa

VA-taxa

VA-taxa

Vattenmätare

Information om vattenmätare

ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Heby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Swedacs föreskrifter om vattenmätare