Information om bryggor

Att bygga bryggor

Det finns en rad lagliga regler och principer som berör strandskyddet och bryggor. Dessa kan vara svåra att hitta och tolka för den som vill bygga en brygga. Här följer därför Heby kommuns tolkning och tillvägagångssätt som är tänkt att fungera som en vägledning i ärenden som berör bryggor.

Vad krävs för olika bryggor?

Det finns ett antal krav du behöver ta hänsyn till när du funderar på att anlägga en brygga.

 • Markägarens godkännande för uppförande av brygga krävs alltid. Skriftligt är att föredra. Diskussion ska alltid föras med Mark- och planeringsenheten när det gäller byggande av bryggor på kommunalägd mark.
 • Ansökan om dispens från strandskyddet lämnas till Miljöenheten Sala-Heby. Om det gäller ett naturreservat som Länsstyrelsen förvaltar eller ett Natura 2000-område är det Länsstyrelsen i Uppsala som hanterar strandskyddsdispensen.
 • En småbåtshamn med mer än 10 småbåtsplatser kräver förutom dispens från strandskyddet även bygglov.
 • Vid byggande av pir (när man fyller ut i vattnet och eventuellt avslutar med en brygganläggning) eller andra anläggningar som kan påverka vattenströmmar måste konsekvenser av detta måste belysas i en enklare miljökonsekvensutredning. Dessutom krävs tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet, som innefattar ex. pålning, muddring, dikning, rensning och utfyllnader av tomt eller badstrand. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Dessutom krävs dispens från strandskyddet och bygglov.
 • Om man vill muddra en båtränna, antingen en helt ny eller rensa en befintlig, så krävs en vattenverksamhetsprövning av Länsstyrelsen i Uppsala, och ibland även en strandskyddsprövning.
 • Alla byggnader som placeras på bryggor (oavsett storlek, även s.k. friggebodar) kräver både bygglov och strandskyddsprövning.
 • Andra anordningar i vattnet kräver strandskyddsdispens, som till exempel svajbojar, båthissar och bastuflottar om de ligger inom 100 m från stranden (300 m från Dalälven). Utanför 100-metersgränsen gäller inte strandskyddet men väl kravet på markägartillstånd.

Hur går man tillväga?

 1. Kontakta markägaren och skriv avtal.
 2. Kontakta Bygg och miljö Sala-Heby för diskussion om projektets omfattning och lokalisering. Om bryggan ska byggas på tomtmark med gräsmatta eller på en naturlig strand har det betydelse vid prövningen.
 3. Krävs strandskyddsdispens skickas ansökan till Bygg och miljö Sala-Heby (eller Länsstyrelsen i Uppsala, se ovan).
 4. Ansökan om bygglov skickas till Bygg och miljö Sala-Heby.
 5. Krävs tillstånd för vattenverksamhet görs ansökan hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Kontakta alltid Länsstyrelsen för säkerhetsskull!

Blankett Strandskyddsdispens Sala kommun

Relaterat

Kontakt

Bygg och miljö, Sala-Heby
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se

För närvarande bemannar inte handläggare från bygg och miljö kommunkontoret.

Personal finns på plats i Heby kommunkontor

Handläggare från byggenheten (Bygglovsärenden och bostadsanpassningsbidrag)
Tisdagar 9.00–12.00 och 13.00–15.00.

Handläggare från miljöenheten (Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden)
Torsdagar 9.00–12.00 och 13.00–15.00.

Länsstyrelsen Uppsala län
010–22 33 000
uppsala@lansstyrelsen.se
Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.