Energianvändning och energiproduktion

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi. Det framgår i Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser.

Användning av energi från förnybara energikällor 2017

Energianvändning i Heby kommun

En färsk rapport från Energikontoret visar att i Heby var 66% av energianvändningen förnybar år 2016. För hela Uppsala län var 55% av energianvändningen förnybar och för hela Sverige var energianvändningen 39% förnybar. Detta gör att våra utsläpp av fossil koldioxid ligger under medel för länet och landet.

Det totala utsläppet av fossil koldioxid per invånare för Heby år 2016, baserat på energianvändningen, var 6 138 kg. Samma siffra för länet var 9 941 kg och för Sverige som helhet 8 174 kg.

Däremot kör vi mer bil i Heby än i både länet och Sverige, och den årliga körsträckan per person har ökat sen senaste mätningen och är nu uppe i 893 mil/person. Körsträckan per invånare i Heby är 37% mer än medelinvånaren i Uppsala län. Som jämförelse mot det körde svenskarna i genomsnitt 673 mil samma år. Vi kör också få miljöbilar i Heby kommun. År 2016 var 128 av bilarna i Heby miljöbilar, vilket motsvarar 2% av bilparken. För Uppsala Län var andelen 18% miljöbilar och för Sverige som helhet var 18% av bilparken miljöbilar. Under de senare åren har en rad nya tank- och laddningsställen etablerats i kommunen för den som vill köra på el eller HVO.

Vi ligger också högre än länet och Sverige när man tittar på energiförbrukningen i våra bostäder. Hebys bostäder använde i snitt 213 kWh per m² bostadsyta och 9 816 kWh per invånare. Motsvarande värden för länet som helhet är 181 kWh per m² respektive 7 299 kWh per invånare. För Sverige var motsvarande värden 181 kWh per m² bostadsyta och 7 611 kWh per invånare. Om du är intresserad av att minska din energiförbrukning i hemmet, som ju också är en ekonomisk fråga, så kontakta länets energi- och klimatrådgivare!

Siffrorna här ovanför gäller hela den geografiska kommunen, inte kommunen som organisation.

Relaterat