DP 357 Del av Snesholm 1:16

plankarta översikt

Planhandlingarna samt granskningsutlåtandet togs upp på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti för godkännande. Planen antogs av Kommunfullmäktige på sammanträdet den 19 september och vann laga kraft den 18 oktober.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka området för industriändamål i ett område väster om företagsparken som idag består av skogsmark.

Laga kraft-handlingarna finns tillgängliga i länken nedan.

 

 

Relaterat