DP 365 Grenadjären

Grenadjären DP 365

 

 

 

 

 

 

 

 

Det aktuella området är markerat med blå rastrering på kartan ovan.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram planhandlingar för fastigheterna Hov 4:204 och Östervåla-Åby 11:32 i Östervåla tätort.

Syftet med detaljplanearbetet har varit att upprätta en ny, gemensam detaljplanplan för Hov 4:204 och Östervåla-Åby 11:32. På fastigheterna finns i dagsläget bostadshus och komplementbyggnader. Den nya detaljplanen innebär att båda fastigheterna får en byggnadsyta på 25 % av fastighetesytan. Detta för att kunna möjliggöra för tillbyggnad av altaner.

Planen har varit på samråd mellan 15 februari – 22 mars 2017.

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2017.

Relaterat