DP 366 Marbäck 1:4 m.fl.

Marbäck

Detaljplanens område är markerat i rött. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra för nybebyggelse av bostäder på landsbygden i Marbäck söder om Harbo tätort. Området som i och med detta planläggs har tidigare saknat en detaljplan.

Inom planområdet finns i dagsläget två befintliga villor och två nybyggda fritidshus. Fastighetsägaren som uppfört fritidshusen har nu ansökt om en detaljplan för att kunna uppföra ytterligare fem stycken fritidshus. I och med detta inträder detaljplanekravet då det blir totalt nio hus i området vilket räknas som en sammanhållen bebyggelse enligt PBL. Samtliga planhandlingarna återfinns nedan. Planändringen genomfördes med standardförfarande.

Planen har varit ute på samråd och granskning under våren 2017. Planen antogs på Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2017 och vann laga kraft den 19 juli 2017.

Relaterat