DPä 361 Posthuset i Harbo

Planändringens syfte är att möjliggöra bostadsanvändning i lokalen i norra delen av byggnaden på Forsbo 1:41. Lokalen ska byggas om till 2 st lägenheter. Planbestämmelserna kommer även att medge handel och kontor för byggnaden. För den södra delen av planområdet bör planändringen göras så att planen stämmer överens med befintliga byggnader.

Planen var på samråd mellan 20 oktober – 11 november 2016.

Planen var på granskning mellan 13 april 2017- 28 april 2017.

Planen antogs på Kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2017 och vann laga kraft 13 juni 2017.

 

 

Relaterat