DPä 367 Västerlövsta-Nordsjö

DPä 367 Västerlövsta-Nordsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund och syfte

Heby kommun har gjort en planändring för fastigheten Västerlövsta-Nordsjö 8:4 efter en ansökan från fastighetsägaren. Planens syfte är att möjliggöra för bebyggelse på fastigheten enligt befintliga byggnaders placering genom att justera prickmarken (mark som inte får bebyggas). Planen medger inte någon utökad byggrätt jämfört med nu gällande byggnadsplan från 1972.

Planen var på samråd under vintern 2017 och på granskning mellan 27 april och 12 maj.
Detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen på sammanträdet 7 juni 2017.
Planändringen vann laga kraft 30 juni 2017.
Planändringen genomförs med standardförfarande.

Planhandlingarna finns tillgängliga i länken nedan.

Relaterat