Om detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten inom ett visst område. I en detaljplan regleras vilken användning som är tillåten i olika delar av området. Det kan vara till exempel bostäder, industri, handel eller kontor. Detaljplanen kan också styra utformningen på byggnader och var på en fastighet man får uppföra byggnader. Detaljplaner upprättas både när det ska byggas nytt, när bebyggelse ska förändras eller bevaras eller om man vill ändra markanvändningen inom ett område.

Detaljplaner kan handläggas med två olika planförfaranden: standardförfarande och utökat förfarande.

Standardförfarande

I de flesta fall kan ett standardförfarande användas vid framtagande av förslag till detaljplan. Standardförfarande kan användas då planförslaget uppfyller vissa kriterier (se nedan under utökat förfarande). Ett standardförfarande består av stegen samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande.

Boverket- Standardförfarande

(Bildkälla: www.boverket.se)

 

Utökat förfarande

Utökat förfarande används för mer komplexa planer när standardförfarandet inte kan användas.Utökat förfarande används då minst ett av följande kriterier är uppfyllda:

  • Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande till den
  • Planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • Planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett utökat förfarande består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande.

Boverket- Utökat förfarande

(Bildkälla: www.boverket.se)

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>