DP 354 Ridhusområdet i Julmyra

DP 354 Ridhusområdet i Julmyra

Ny detaljplan för Julmyra

 

Julmyra Horse Center har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för hela det området som är planlagt för gård-på-gården bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.

Den 25 januari 2016 skickades ett brev ut till samtliga fastighetsägare i planområdet för att tidigt samla in information och synpunkter. Brevet syftade framförallt till att samla in uppgifter om vilken typ av markanvändning som önskas på olika fastigheter och i olika delar av planområdet. Berörda ombads inkomma med skriftliga synpunkter senast den 19 februari 2016.

Arbete pågår för närvarande med att ta fram planhandlingar (plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning). Handlingarna kommer under sommaren 2016 att skickas ut på samråd där sakägare och allmänheten har möjlighet att ta del av handlingarna och inkomma med synpunkter. Ett brev kommer gå ut till berörda när det är dags för samråd och information kommer även att publiceras här på hemsidan.

Ansvarig:
Mark och planeringsenheten, Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se