DP 366 Marbäck

Marbäck

Detaljplanens område är markerat i rött. 

Syftet med planen är att möjliggöra för nybebyggelse av bostäder i Marbäck söder om Harbo tätort. Området som i och med detta planläggs har tidigare saknat en detaljplan.

Inom planområdet finns i dagsläget två befintliga villor och två nybyggda fritidshus. Fastighetsägaren som uppfört fritidshusen har nu ansökt om en detaljplan för att kunna uppföra ytterligare fem stycken fritidshus. I och med detta inträder detaljplanekravet då det blir totalt nio hus i området vilket räknas som en sammanhållen bebyggelse enligt PBL.

Samtliga planhandlingarna återfinns nedan.

Relaterat

Ansvarig:
Mark och planeringsenheten, Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se