DP 370 Rävsjöbäcken

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING:

Förslag till detaljplan,
DP 370 ”Rävsjöbäcken”, Del av Morgongåva 15:14
Morgongåva tätort, Heby kommun, Uppsala län.

DP 370 Rävsjöbäcken

Mark och planeringsenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Morgongåva 15:14. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2018-11-29 till 2018-12-20. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda i samrådsredogörelsen.

Granskningstid: 2020-02-21 – 2020-03-20 (4 veckor)

Planens syfte:
Detaljplanen ska utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse på del av fastigheten Morgongåva 15:14.

Planförfarande:
Då genomförandetiden för gällande detaljplan inte ännu är utgången och planförslaget påverkar allmän platsmark övergår planförfarandet till ett utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan (LST 402-8277-2018).

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 20 mars 2020.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom denna underrättelse, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse samt genomförda utredningar finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se