DP 370 Rävsjöbäcken

Inbjudan till Samråd

Förslag till detaljplan,
DP 370 ”Rävsjöbäcken”, Del av Morgongåva 15:14
Morgongåva tätort, Heby kommun, Uppsala län.

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Morgongåva 15:14. Planhandlingen skickas till berörda myndigheter och sakägare.
Huvudsyftet med planändringen är att utreda möjligheterna till ny bostadsbebyggelse på del av fastigheten Morgongåva 15:14.
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte mot översiktsplanen.

Inkomna yttranden kommer efter samrådstiden redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Samråd:
Samrådstiden är tre veckor: 2018-11-29 – 2018-12-20.

Skriftliga synpunkter:
Yttranden ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller via e-post till information@heby.se Yttrande ska ha inkommit senast 20 december 2018.
Planförslaget skickas skriftligen till remissinstanser och sakägare men finns även tillgängligt på Heby kommuns digitala anslagstavla (denna sida).

Mikael Byström
Planarkitekt

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se