DP 375 Gamla Frälsningsarmén Harbo

INBJUDAN TILL SAMRÅD

Förslag till ny detaljplan för DP 375 ”Gamla Frälsningsarmén i Harbo”
Fastighet Forsbo 1:55 Harbo tätort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen ska utreda möjligheterna att upprätta kvartersmark för bostäder med syfte att bygga bostäder samt ta tillvara på den oanvända samlingslokal som står på platsen idag.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd: 2019-08-02 – 2019-08-30.
Skriftliga synpunkter:

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit senast den 30 augusti 2019. Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras.

Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224 361-37
hanna.lofstrand@heby.se