DP 375 Gamla Frälsningsarmén Harbo

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING:

Förslag till ändring av detaljplan, DP 375 ”Gamla Frälsningsarmén i Harbo

Forsbo 1:55
Harbo tätort, Heby kommun, Uppsala län

Översiktsbild gamla FrälsningsarménMark och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Forsbo 1:55. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2019-08-02 till 2019-08-30. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda i samrådsredogörelsen.

Granskningstid: 2019-11-13 – 2019-12-11 (4 veckor)

Planens syfte:
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Harbo tätort. En tillbyggnad och ombyggnad av befintlig byggnad inom planområdet planeras för att kunna bygga ett flerfamiljshus.

Planförfarande:
Planen handläggs med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 11 december 2019.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224 361-37
hanna.lofstrand@heby.se