DP 387 Vård- och omsorgsboende i Heby

Inbjudan till Samråd

Förslag till detaljplan,
DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, Del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22 Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län.

DP 387 Vård- och omsorgsboende Kyrkbacken Heby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22. Planhandlingen skickas till berörda myndigheter och sakägare.

Huvudsyftet med planändringen är att utreda möjligheterna för anläggande av Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte mot översiktsplanen.

Inkomna yttranden kommer efter samrådstiden redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Samråd:
Samrådstiden är fyra veckor: 2019-10-18 – 2019-11-15.

Skriftliga synpunkter:
Yttranden ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller via e-post till information@heby.se Yttrande ska ha inkommit senast 15 november 2019.

Planförslaget skickas skriftligen till remissinstanser och sakägare men finns även tillgängligt på denna sida.

Mikael Byström
Planarkitekt

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se