DP 391 Del av Morgongåva 15:14

Morgongåva Företagspark har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Morgongåva 15:14. Syftet är att möjliggöra för en utbyggnad av intilliggande verksamhet på fastigheten Snesholm 1:16. Verksamheten kommer vara lager/kontor/logistik med fokus på e-handel. Verksamheten kommer ha begränsad omgivningspåverkan och icke-störande karaktär. Verksamhetens storlek kommer motsvara nuvarande Apotea.

INBJUDAN TILL SAMRÅD:

Förslag till detaljplan, DP 391 ”Del av Morgongåva 15:14
Morgongåva 15:14
Morgongåva tätort, Heby kommun, Uppsala län

Mark och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Morgongåva 15:14.
Syftet med upprättandet av en ny detaljplan är att möjliggöra en utökning av området för industriändamål och koppla samman de två delarna av Morgongåva Företagspark.
För att inte lämna små öar av icke planlagd mark inkluderas ej planlagda ytor i västra delen av Tjusarvägen.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) eftersom detaljplanen avviker från översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva.

Samrådstid:
Samrådstiden är fyra veckor: 2020-04-16 – 2020-05-14

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 14 maj 2020.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Samrådshandlingarna skickas skriftligen till remissinstanser och sakägare. Planförslaget finns endast tillgängligt på Heby kommuns digitala anslagstavla (denna sida), detta då det för närvarande inte är möjligt att läsa planhandlingarna i kommunhuset pga. Covid-19.

Kontakta oss istället på detaljplanering@heby.se med kontaktuppgifter om ni önskar planförslaget hemskickat.

Hanna Löfstrand
Planarkitekt

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och utredningar finns tillgängliga i länkarna nedan.

Översiktskarta planområde DP 391

Relaterat

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se