DP 393 Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo

DP 393 Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo tätort

Pilab har ansökt om att planlägga del av fastigheten Forsbo 1:76 i Harbo tätort. Under beredningen av ärendet har även fastigheten Forsbo 1:60 tagits med i planuppdraget eftersom denna fastighet annars skulle komma att utgöra en ensam icke planlagd fastighet i Harbo tätorts planmosaik.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet undersöka möjligheten att etablera bostäder i form av lägre flerbostadshus i två våningar samt villor och/eller parhus. Avseende Forsbo 1:60 så regleras byggrätten.

DP 393 Forsbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till samråd:
Förslag till detaljplan för DP 393 ”Högtä”, Forsbo 1:60 samt del av Forsbo 1:76
Harbo tätort, Heby kommun, Uppsala län
Samrådstid: 2021-05-21 – 2021-06-18 (4 veckor)

Planens syfte: Planens syfte är att utreda möjligheterna för bostadsbebyggelse i form av lägre två-vånings flerbostadshus på fastigheten Forsbo 1:76 samt även möjligheten för villor- och/eller parhus. Fastigheten Forsbo 1:60 inkluderas då den annars i framtiden kommer kvarstå som en ensam oplanerad fastighet omgärdad av i övrigt detaljplanerade fastigheter.

Planförfarande: Planen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 7 §. Detta då det finns outredda, oregistrerade samfälligheter i nära anslutning till planområdet.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen (Kommunplan 2013).

Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen tar ställning till utförd undersökning av strategisk miljöbedömning i samrådet.

Skriftliga synpunkter: Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 18 juni 2021.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstidenkan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar: Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och utredningar finns tillgängliga i länkarna nedan!

Övrig information: Då vägsamfälligheten Forsbo S:1 ligger i nära anslutning till planområdet skickas planförslaget även till de sakägare som är del av denna samfällighet.

Till de sakägare, remissinstanser som fått planförslaget hemskickat i pappersform så upptäcktes efter postutskick att listan med planbestämmelser tyvärr blev lite för svårläst. Ladda därför hem plankartan och förstora för att lättare se indexsiffror mm.

Läsbarheten av planbestämmelserna kommer åtgärdas inför granskningshandlingen.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se