DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1, Tärnsjö

Kyrkans Fastigheter i Tärnsjö AB inkom med en ansökan om planändring 2020-06-25 med önskan att bygga två stycken lägenhetshus i centrala Tärnsjö. Mark- och planeringsenheten bedömde inför planuppdrag att det är lämpligt att en ny detaljplan tas fram, istället för en planändring, på grund av platsens historik samt föroreningar och undersökningskrav. Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-09-22 (Ks § 166). Efter att planbesked beslutades har planintressentens planer för den önskade byggnationen ändrats till att endast omfatta ett nytt lägenhetshus med 8-10 lägenheter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett lägenhetshus i 2 våningar. Ett befintligt uthus planeras att rivas och ett nytt ändamålsenligt servicehus för samtliga lägenheter samt parkering ska uppföras. De två fastigheterna ämnas slås samman till en fastighet.

DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1, Tärnsjö

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan för

DP 397 ”Tärnsjö 25:1 och 36:1”
Tärnsjö 25:1 och 36:1

Tärnsjö tätort, Heby kommun, Uppsala län

_______________________________________

Samrådstid:  2021-10-22 – 2021-11-19 (4 veckor)

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett lägenhetshus i 2 våningar. Ett befintligt uthus planeras att rivas och ett nytt ändamålsenligt servicehus för samtliga lägenheter samt parkering ska uppföras. De två fastigheterna ämnas slås samman till en fastighet.

Planförfarande  
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga synpunkter
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 19 november 2021.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar
Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och utredningar finns tillgängliga i länkarna nedan.

 

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN

Relaterat

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se