DPä 361 Posthuset i Harbo

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram planhandlingar för fastighet Forsbo 1:41 och Forsbo 1:114 i Harbo tätort.

Syftet med planändringen är att möjliggöra bostadsanvändning i lokalen i norra delen av byggnaden på Forsbo 1:41. Lokalen ska byggas om till 2 st lägenheter. Planbestämmelserna kommer även att medge handel och kontor för byggnaden. För den södra delen av planområdet bör planändringen göras så att planen stämmer överens med befintliga byggnader.

Planen var på samråd mellan 20 oktober – 11 november 2016.

Planen var på granskning mellan 13 april 2017- 28 april 2017.

Planen antogs på Kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2017.

 

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen. Detaljplanen har genomförts enligt standardförfarande.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast 13 juni 2017.

 

Relaterat

Ansvarig: Hanna Svensson, Mark- och planeringsenheten
Tel: 0224-361 84
E-post: hanna.svensson@heby.se