DPä 367 Västerlövsta-Nordsjö

DPä 367 Västerlövsta-Nordsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund och syfte

Heby kommun har tagit fram ett förslag till planändring för fastigheten Västerlövsta-Nordsjö 8:4 efter en ansökan från en fastighetsägare. Planens syfte är att möjliggöra för bebyggelse på fastigheten enligt befintliga byggnaders placering genom att justera prickmarken (mark som inte får bebyggas). Planen medger inte någon utökad byggrätt jämfört med nu gällande byggnadsplan från 1972.

Planen var på samråd under vintern 2017. Handlingarna är ute på granskning mellan 27 april och 12 maj.

Planändringen genomförs med standardförfarande.

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller via e-post till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit senast 2017-05-12.

Planhandlingarna finns tillgängliga i länken nedan.

Relaterat