DPä 368 Gamla snickeriet

DPä 368 Gamla snickeriet

Fastigheten Östervåla-Åby 1:24 ligger i den östra delen av Östervåla tätort i anslutning till Kilgrändsvägen. Fastigheten är idag planlagd för småindustri i högst två våningsplan samt för bostadsändamål med anknytning till verksamhet. På fastigheten finns i dagsläget en byggnad avsedd för småindustriverksamhet samt en komplementbyggnad. Industribyggnaden har tidigare inrymt ett möbelsnickeri men idag är verksamheten nedlagd. Syftet med detaljplanearbetet är att ändra detaljplanen så att befintlig industribyggnad kan göras om till flerbostadshus och/eller kontor.

Samrådstiden är nu slut.

Detaljplanearbetet är just nu vilande.            

Planhandlingarna finns tillgängliga i länken nedan.

Relaterat