DP 371 Lilla ramsjö 2:1

Planens bakgrund syfte:

En detaljplan för området Lilla Ramsjö togs fram under 2015 och vann laga kraft hösten 2015. Då vissa frågor kvarstod, samt att nya ställningstaganden gjorts efter planens antagande togs planarbetet upp igen januari 2017. Planen var ursprungligen tänkt att drivas som en planändring och var under sommaren 2017 ute på samråd. Efter samrådet har dock beslut tagits att ärendet ska fortsätta drivas som ett nytt planärende och handlingarna skickades därför åter ut på samråd. Efter samrådet har handlingarna reviderats och skickas nu ut på granskning.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av bostäder på området öster om Ramsjö gård, samt även möjliggöra för bostäder väster om Ramsjö gård in mot Morgongåva samhälle. Området får en ny tillfartsväg som ansluter till Brunkullsvägen i söder. Eventuell bebyggelse i västra delen av området nås genom Ramsjövägen genom Morgongåva samhälle. I planen skyddas den äldre bebyggelsen i norra delen av planområdet.

 

Planhandlingarna finns tillgängliga i länken nedan:

Handlingar är utställda för granskning mellan 2017-12-18 och 2018-01-09

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit senast 9 januari 2018.

 

 

Relaterat