DP 372 Fredrikslund (Heby 3:24 och Heby 3:17)

UNDERRÄTTELSE GRANSKNING

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag om detaljplan för fastigheterna Heby 3:17 och Heby 3:24.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2018-05-14 till 2018-06-11. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda för i samrådsregogörelsen.

Detaljplanen är ute på granskning mellan 2018-09-18 till 2018-10-09.

Detaljplanen ska utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse på fastigheterna Heby 3:17 och Heby 3:24. Planintressenten avser att uppföra LSS-boende på fastigheterna.
Planen handläggs med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Yttranden ställs skriftligen till Heby Kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttranden ska ha inkommit senast den 9 oktober 2018.

DP 372 Fredrikslund

 

Planhandlingar såsom plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, utredningar samt samrådsredogörelse nås via länk här nedanför.

 

Relaterat

Kontaktperson

Mark och planeringsenheten, Mikael Byström
Tel: 0224-36184
E-post: Mikael.Bystrom@heby.se