DPä 378 Företagsparken

Detaljplaneändring, DPä 378 Morgongåva 16:1 ”företagsparken”

En ansökan om planändring inkom 2017-11-22 från Morgongåva Företagspark AB.

En ändring av detaljplan (DP 286) framtas för at möjliggöra utbyggnad av befintliga verksamheter samt ta bort eller korrigera positionen för i området liggande markreservat (u-områden).

Planarbetet skall utreda möjligheterna att minska prickmark (mark får ej bebyggas) som finns i södra delen av fastigheten för att möjliggöra bebyggelsen av verksamhetslokal samt i övrigt ökad byggrätt för att möjliggöra versamheternas framtida behov av expansion. I samband med planändringen kommer även genomförandetiden inom planområdet förlängas.

Planen framtas genom strandardförfarande.