DPä 378 Företagsparken (Granskning 2019-08-02 – 2019-08-30)

UNDERÄTTELSE OM GRANSKNING:

Förslag till förlängning av genomförandetid och ändring av detaljplan,

DPä 286/378Del av Morgongåva, Norr om järnvägen” Morgongåva 16:1
Morgongåva tätort

Heby kommun, Uppsala län

Granskningstid: 2019-08-02 – 2019-08-30 (4 veckor).

Planens syfte:
Detaljplanen ska utreda möjligheterna till att minska prickmarken som finns i södra delen av fastigheten samt ökning av byggrätten för att möjliggöra utvecklingen av de företag som redan finns i företagsparken. Även genomförandetiden förlängs inom planområdet.

Planförfarande:
Planen handläggs med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 30 augusti 2019. Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och utredningar finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se